Ministerie van Buitenlandse Zaken

beantwoording vragen van het lid Van Bommel over executies in Iran

Kamerbrief inzake beantwoording vragen van het lid Van Bommel over executies in Iran

Kamerbrief | 16 februari 2010

Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Van Bommel over executies in Iran. Deze vragen werden ingezonden op 29 januari 2010 met kenmerk 2010Z01825.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Drs. M.J.M. Verhagen

Antwoorden van de heer Verhagen, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Van Bommel (SP) over executies in Iran.

Vraag 1

Kunt u bevestigen dat twee personen zijn geëxecuteerd in Iran op beschuldiging van actieve deelname aan politieke protesten in juli 2009? Is het waar dat het gaat om Mohammad Reza Ali-Zamani en Arash Rahmanipour? Indien nee, om wie gaat het dan? Is het tevens waar dat zij tot een groep van elf personen behoren die op grond van dezelfde feiten ter dood zijn veroordeeld? 1)

Vraag 2
Deelt u de mening dat de vrees gerechtvaardigd is dat de overige negen doodvonnissen ook zullen worden uitgevoerd?

Antwoord op de vragen 1 en 2

De Iraanse autoriteiten hebben op 28 januari jl. aangeven de doodstraf te hebben voltrokken die was opgelegd aan Mohammed Reza Alizamani en Arash Rahmani. Betrokkenen, die volgens de Iraanse autoriteiten behoorden tot de `monarchistische oppositie', stonden terecht in massaprocessen die waren ingesteld na de onlusten volgend op de presidentsverkiezingen van 12 juni jl. Ik maak mij zorgen over negen andere personen die op basis van verschillende aanklachten, waaronder `mohareb', vijand van god, eveneens ter dood zouden zijn veroordeeld in de massaprocessen.

Vraag 3
Is het voorts waar dat de afgelopen maanden een groep Iraans Koerdische activisten is geëxecuteerd en dat een groep van 17 mensen op executie wacht? 2)

Vraag 4
Herinnert u zich uw antwoord op Kamervragen waarin u stelt dat `de gezamenlijke druk op Iraanse autoriteiten zal worden voortgezet"? Bent u bereid, los van druk door de Europese Unie en los van diplomatiek werk van de Nederlandse post in Teheran, de Iraanse ambassadeur te ontbieden om tegenover hem uw afkeur over deze executies uit te spreken? Indien nee, waarom niet? 3)

Antwoord op de vragen 3 en 4

Ik ben zeer verontrust over het grote aantal executies in Iran, de dreiging met de voltrekking van meer executies, en de berichtgeving over het dikwijls niet voldoen aan internationale standaarden voor een eerlijke procesgang. Onder de geëxecuteerden bevinden zich ook Koerdische activisten. Er is berichtgeving dat ten minste 17 Koerdische activisten op executie wachten.

Mede op verzoek van Nederland heeft de EU-Hoge Vertegenwoordiger op 28 januari en 5 februari jl. verklaringen uitgegeven waarin de executies van Mohammed Reza Ali-Zamani en Arash Rahmani werden veroordeeld en waarin Iran tevens werd opgeroepen om de doodvonnissen tegen andere personen niet ten uitvoer te brengen. Op 8 februari jl. uitte de EU middels een gezamenlijke verklaring met de VS wederom zorgen over de mensenrechtensituatie, waarbij Iran werd opgeroepen aan de internationale standaarden te voldoen. Eerder werd in diverse lidstaten de Iraanse ambassadeur ontboden om mensenrechtenschendingen aan de orde te stellen. Nederland heeft eveneens zorgen met kracht overgebracht aan de Iraanse ambassadeur in Nederland. Nederland zal de doodstrafvonnissen voorts aan de orde stellen in de VN-Mensenrechtenraad

Nederland volgt de ontwikkelingen op mensenrechtengebied nauwgezet en zal niet nalaten de Iraanse autoriteiten bilateraal, in EU-verband en VN-kader te wijzen op hun internationale verplichtingen en op te roepen doodtrafvonnissen te herzien.


1) BBC News, 28 januari 2010: "Iran 'executes two over post-election unrest'" http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8484478.stm


2) Rudaw.nl, 14 januari 2010: " Geheime executies Koerden in Iran" http://www.rudaw.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=3188: geheime-executies-koerden-in-iran&catid=162:accent "

Rudaw.nl, 14 januari 2010: "Amnesty maakt zich hard voor 17 Koerden in Iran"
http://www.rudaw.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=3182: iran-amnesty-maakt-zich-hard-voor-17-koerden-tekst&catid=150:mensenrec hten&Itemid=79


3) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009-2010, nr. 540, antwoord op vraag 1. Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009-2010, nr. 764

Pagina 3 van 3

Zie het origineel