Ministerie van Buitenlandse Zaken

informele bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie op 11 februari 2010 te Brussel

Kamerbrief inzake informele bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie op 11 februari 2010 te Brussel

Kamerbrief | 16 februari 2010

Graag bieden wij u hierbij, mede namens de minister-president, het verslag aan van de informele bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie die op 11 februari 2010 te Brussel plaatsvond.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Drs. M.J.M. Verhagen

De Staatssecretaris voor Europese Zaken,

Drs. F.C.G.M. Timmermans

Verslag van de informele bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie op 11 februari 2010 te Brussel

Voorzitter Van Rompuy had de bijeenkomst in bibliotheek Solvay bijeengeroepen om met de leden van de Europese Raad informeel te spreken over de opvolger van de Lissabonagenda, namelijk de EU2020strategie voor banen en groei, alsmede over de onderhandelingen inzake een nieuw klimaatverdrag post Kopenhagen en de verdere aanpak van de steun voor Haïti.

Griekenland en de Eurozone

De onrust op de Europese valuta- en obligatiemarkten als gevolg van de zorgelijke situatie waarin de Griekse economie verkeert leidde in de aanloop naar de bijeenkomst tot veel speculatie over de besluiten die de bijeenkomst daarover zou moeten nemen. De leden van de Europese Raad bespraken in aanwezigheid van de voorzitter van de Europese Centrale Bank, de heer Trichet, tijdens de lunch over de buitensporigtekortprocedure van Griekenland. Minister-president Balkenende onderstreepte dat alle landen in de Eurozone moeten zorgen voor gezonde overheidsfinanciën en de daartoe benodigde hervormingen niet uit de weg moeten gaan. Voorts heeft hij aangegeven dat de oplossing van de Griekse problemen in handen is van de Griekse regering zelf die nu echt de broodnodige hervormingsmaatregelen moet gaan doorvoeren. Het gaat niet alleen om de maatregelen in het huidige door de Commissie goedgekeurde programma, maar er zijn extra maatregelen noodzakelijk om op het door het Stabiliteits- en Groei Pact voorgeschreven pad te blijven.

De leden van de Europese Raad gaven een verklaring uit (de tekst is bijgevoegd) waarin zij steun uitspreken aan de Griekse regering bij het doorvoeren van de reeds afgesproken maatregelen en de benodigde extra maatregelen. Tijdens de Ecofin Raad van 16 februari a.s. zullen het pakket van aanbevelingen van de Commissie en de al door Griekenland aangekondigde extra maatregelen worden behandeld. De Commissie zal samen met de Europese Centrale Bank deze maatregelen monitoren. De Commissie zal met gebruikmaking van de expertise van het IMF ook de nodige extra maatregelen voorstellen.

De leden van de Eurozone verklaarden zich in de verklaring bereid om, indien nodig, doortastende en gecoördineerde actie te nemen om de stabiliteit van de Eurozone als geheel te waarborgen. De Griekse regering heeft ook tijdens de bijeenkomst niet om een hulppakket gevraagd.

EU2020strategie

Na inleidingen en presentaties van voorzitter Van Rompuy, de Spaanse minister-president Zapatero en Commissievoorzitter Barroso vond een gedachtewisseling plaats over de nieuwe EU-strategie voor groei en banen.

Minister-president Balkenende heeft het verband gelegd met de voorgaande discussie over de Eurozone en erop gewezen dat een sterke concurrerende Europese economie niet kan bestaan zonder een sterke munt; landen moeten hun openbare financiën op orde brengen want de huidige schuldenniveau's en begrotingstekorten zijn onhoudbaar. Minister-president Balkenende pleitte er ook voor meer te doen aan het beheer van de financiële markten. Het Europees toezicht is weliswaar versterkt, maar er moet meer worden gedaan om te voorkomen dat systeembanken weer onverantwoordelijke risico's gaan nemen en op enig moment toch met belastinggeld overeind moeten worden gehouden. Hij verwees in dit verband ook naar de voorstellen van president Obama. Over de EU2020agenda zelf merkte minister-president Balkenende op dat wij een strategie nodig hebben die de typisch Europese sociale markteconomie behoudt en versterkt. Zowel op nationaal als op EU-niveau moet een beperkt aantal ambitieuze maar ook haalbare doelstellingen worden gekozen. Er is een `lean and mean' hervormingsagenda nodig. Nederland is geen voorstander van financiële sancties voor landen die hun doelstellingen niet halen, maar de Commissie kan wel zoals in het EU-verdrag is voorzien waarschuwingen laten horen en aanbevelingen doen. Minister-president Balkenende ondersteunde het Britse voorstel om één keer per jaar het algehele economische beleid in de Unie te bespreken, zolang dit geen alibi wordt om onder de duidelijke criteria en procedures van het Stabiliteits- en Groeipact uit te komen.

Een andere regeringsleider maakte gewag van ervaring met het behalen van economische doelen, namelijk tijdens het toetredingsproces. In dat hervomingsproces waren duidelijke doelen gesteld en was er nauwkeurige controle daarop door de Commissie en dat werkte. Weer een ander pleitte ervoor om gegevens die worden verzameld in het kader van de EU2020strategie ook ter beschikking te stellen van EUROSTAT. Met minister-president Balkenende pleitte een aantal leden van de Europese Raad voor een betere monitoring van de voortgang onder de EU2020strategie. Duurzame groei en banen moeten centraal staan en de uitdagingen van klimaatverandering, energieschaarste en efficiënt gebruik van grondstoffen aangegaan. Ook in de nieuwe strategie is een belangrijke rol weggelegd voor onderwijs, innovatie en IT.

Voorzitter Van Rompuy beloofde de belangrijkste uitkomsten van de constructieve discussie waarin allen het belang zagen van verduurzaming, innovatie en arbeidsdeelname om de Europese economie structureel te versterken, te zullen bundelen ten behoeve van de besprekingen tijdens de reguliere Europese Raad in maart.

Klimaatonderhandelingen

De bespreking van dit onderwerp werd door tijdgebrek uitgesteld tot de Europese Raad op 25-26 maart. Voorzitter Van Rompuy zei te overwegen daartoe een strategiepapier te verspreiden.

Haïti

Hierbij werd kort melding gemaakt van de oproep van secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon om meer fondsen ter beschikking te stellen voor hulp en wederopbouw.

Pagina 3 van 3

Bijlage


* Bijlage informele bijeenkomst
Word document - 61 Kb

Zie het origineel