Gemeente Achtkarspelen


Dorpenronde concept-structuurvisie afgerond

De afgelopen weken is in ieder dorp van onze gemeente de concept-structuurvisie gepresenteerd. Tijdens deze avonden zijn inwoners geïnformeerd over trends en ontwikkelingen zoals een groeiend aantal ouderen, een afname van het aantal jongeren, krimp van de totale bevolking, een afnemende woningbehoefte en de verandering van het klimaat.

Door al deze ontwikkelingen is het belangrijk om met elkaar na te denken over de gewenste (ruimtelijke) ontwikkeling van de gemeente Achtkarspelen. De structuurvisie kijkt 15 tot 20 jaar vooruit en laat zien wat de plannen zijn op het gebied van onder andere wonen, werken, voorzieningen, toerisme en recreatie, natuur, landschap en milieu.

Inwoners zijn uitgenodigd om tijdens deze avonden actief mee te denken over de toekomst van de gemeente en het eigen dorp. Meer dan 400 inwoners hebben van deze kans gebruik gemaakt!
Van de dorpsbijeenkomsten worden verslagen gemaakt. De verslagen worden vervolgens meegenomen in de procedure voor de vaststelling van de nieuwe structuurvisie.
De structuurvisie zal ook officieel ter inzage worden gelegd voor inspraak. Ook wordt overleg gevoerd met verschillende organisaties, zoals de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en buurgemeenten.

Alle informatie uit de dorpenronde en alle binnengekomen inspraak- en overlegreacties zullen worden verzameld, samengevat en van commentaar voorzien. Uiteindelijk resulteert dit in een antwoordnota en kan de structuurvisie verder vorm worden gegeven.
Het is vervolgens aan de nieuwe gemeenteraad om zich over de tervisielegging van de ontwerp-structuurvisie en de uiteindelijke vaststelling van deze visie uit te spreken. De verwachting is dat de definitieve structuurvisie in 2010 wordt vastgesteld.

Meer informatie over de concept-structuurvisie vindt u hier.
Zie het origineel