Gemeente Abcoude
Uitspraak Raad van State over De Derde Brug

Werking bestemmingsplan Derde Brug intact

Op woensdag 10 februari 2010 heeft de Raad van State uitspraak gedaan op de beroepen tegen het bestemmingsplan 'De Derde Brug'. Zij oordeelde dat het goedkeuringsbesluit van het college van Gedeputeerde Staten over dit bestemmingsplan vernietigd dient te worden en verklaarde de beroepen van twee van de vier appellanten gegrond. De Raad van State oordeelde echter ook dat de rechtsgevolgen van het goedkeuringsbesluit geheel in stand blijven. Dit betekent dat de bepalingen van het bestemmingsplan 'De Derde Brug' van kracht blijven en dat de werking van het bestemmingsplan intact is gebleven.

De Raad van State oordeelde dat de toetsing aan het onderdeel luchtkwaliteit formeel niet correct is uitgevoerd, waardoor de beroepschriften van twee appellanten, die dit argument hadden ingebracht, gegrond zijn verklaard. Zij heeft geconstateerd dat dit onderdeel getoetst is aan het 'Besluit luchtkwaliteit' en niet - zoals de bedoeling was - aan de nieuwe 'Wet luchtkwaliteit'. De Raad van State vond echter dat dit inhoudelijk geen consequenties heeft, omdat de toetsing aan het 'Besluit luchtkwaliteit' een zwaardere 'toets' betreft dan toetsing aan de 'Wet luchtkwaliteit'.

Verder vond de Raad van State dat de appellanten niet aannemelijk hebben gemaakt dat:
* de gemeente alleen maar over is gegaan tot het instellen van een maximumsnelheid van 30 km/uur op de route om de normen uit de Wet geluidhinder te voorkomen;
* het akoestisch onderzoek is uitgegaan van te lage verkeersintensiteiten;
* er moet worden gevreesd voor een verkeersonveilige situatie als gevolg van de hoeveelheid doorgaand verkeer die van de westelijke verkeersroute gebruik zal maken;
* de gemeente niet kan zeggen dat het besluit leidt tot een verbeterde bereikbaarheid voor hulpdiensten;
* het plan in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

De Raad van State constateerde daarnaast dat de mogelijkheid bestaat dat voor meer woningen langs de verkeersroute gevelonderzoek uitgevoerd dient te worden dan in het bestemmingsplan staat aangegeven. De gemeenteraad van Abcoude heeft daarom toegezegd dat ook voor de daarvoor in aanmerking komende overige woningen een gevelonderzoek zal worden uitgevoerd en dat daar, indien nodig, extra financiële middelen voor beschikbaar worden gesteld.