Eerste Kamer der Staten Generaal

Wetsvoorstel Harmonisatie uitkeringsrechten politieke ambtsdragers aangenomen en overig nieuws

16 februari 2010

De Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen
* Harmonisatie uitkeringsrechten politieke ambtsdragers (30.424)
* Goedkeuring en uitvoering Verdrag over samenwerking bij de bestrijding van sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen over zee en door de lucht in het Caribisch gebied (31.355 (R1848))

* Toestaan elektronische verzekeringspolissen, andere onderhandse akten en algemene voorwaarden (31.358)

* Verduidelijking 12-dagenregeling met betrekking tot internationale racecircuits (31.998)

zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De Kamer heeft ingestemd met de conceptbrief ( EK 32.218/32.219, C ) aan de Europese Commissie inzake de asielrichtlijnen (COM(2009) 551 en 554)

* -
Richtlijn betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de verlening of intrekking van internationale bescherming ( dossier 2.1.38 )

* -
Voorstel voor een richtlijn inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, en de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) ( dossier 2.1.39 )

Meer informatie over deze richtlijnen is te vinden op www.europapoort.nl .

Zie het origineel