Ministerie van Verkeer en Waterstaat

HANS ALDERS

Aan
De minister van Verkeer & Waterstaat, de heer C. Eurlings, en De minister van VROM, mevrouw J. Cramer P/a postbus 20901 2500 EX Den Haag

Amsterdam, 29 januari 2010

Geachte ministers,

Conform de afspraken aan de Alderstafel wordt jaarlijks verslag gedaan aan de ministers van Verkeer en Waterstaat (VenW) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en aan de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol (CROS). Het verslag over 2009 is het eerste en treft u hierbij aan.

Nadat ik u op 20 mei 2009 namens de Alderstafel het werkprogramma voor de uitvoering van de afspraken over Schiphol tot en met 2020 heb aangeboden, is op 8 juni 2009 de Tafel bijeen gekomen om de voortgang te bespreken. De belangrijkste conclusies van dat overleg heb ik u laten weten in mijn brief van 3 juli 2009. Ik heb toen ook aangegeven dat in het najaar advisering zou plaatsvinden over het te houden experiment met het nieuwe normen en handhavingstelsel. In dit licht breng ik u graag in aanvulling op het Jaarverslag 2009 op de hoogte van de laatste stand van zaken op dit punt.

Op dit moment voer ik intensieve besprekingen met de delegaties aan Tafel over het nieuwe normen en handhavingstelsel. Conform de planning zijn aan de Tafel voorstellen voorgelegd voor de ontwikkeling van het te houden experiment. Deze voorstellen behelzen naast regels voor het baangebruik een opzet hoe het nieuwe stelsel in zijn verschillende onderdelen tot een samenhangend geheel kan worden opgebouwd, en dat voldoet aan de eis van een gelijkwaardige bescherming voor de omgeving en leidt tot een operationeel uitvoerbaar en inzichtelijk en uitlegbaar stelsel.

Conform toezegging is onder regie van de Alderstafel een eerste brede informatieve bijeenkomst belegd in de regio over het nieuwe stelsel op 29 september 2009. Deze informatieavond is goed bezocht en gewaardeerd. Deze informatieavond zal op korte termijn een vervolg krijgen.

De besprekingen die tot nu toe over de voorstellen hebben plaatsgevonden, laten zien dat het geen eenvoudige opgave is al de elementen tot een afgewogen en evenwichtig geheel te brengen. De eerder voor dit najaar voorziene integrale advisering over een nieuw stelsel en het geplande experiment heeft nog niet plaats gevonden aan de Alderstafel. De invulling van de regels voor het nieuwe stelsel vragen nadrukkelijke en nauwkeurige weging vanuit de aan Tafel vertegenwoordigde belangen. Daarover zijn partijen op dit moment in constructieve
1
sfeer in gesprek. Dit is over en weer nog eens bevestigd aan de Tafel van 21 januari jongstleden.

Bepaalde elementen vergen voor het ontwikkelen van het experiment met een nieuw stelsel meer inspanning dan aanvankelijk is verondersteld. Met name het vastleggen van eensluidende aantalsnormen ten behoeve van een experiment met het nieuwe stelsel is een zeer lastige technische exercitie, waarbij ik ook de expertise van NLR, het Planbureau voor de Leefomgeving, de Stichting Natuur en Milieu en de Commissie voor de m.e.r. betrek. Dat heeft ertoe geleid dat we extra tijd hebben moeten uittrekken om in alle zorgvuldigheid stil te staan bij het onderdeel aantalsnormen. Daarbij wordt gezocht naar mogelijkheden om de invulling van het experiment én met een gelijkwaardig beschermingsniveau én met een gelijkwaardige operationele ruimte te laten plaatsvinden.

Naast deze kwestie is het opstellen van regels voor baangebruik evenmin een eenvoudige opgave gebleken. De regels hebben naar hun aard de neiging om een directe invloed uit te oefenen op de dagelijkse operationele praktijk van de verkeersleiding en in het verlengde daarvan op de afwikkeling van het vliegverkeer. Het zoeken naar een juiste balans tussen de gewenste regulering en de noodzakelijke operationele ruimte om met name het voor Schiphol zo belangrijke hub verkeer zonder vertraging te kunnen verwerken, is een puzzel die zeer secuur zal moeten worden gelegd.

De nauwkeurigheid bij de invulling is een noodzakelijke randvoorwaarde voor het slagen van een experiment met een nieuw stelsel. Ik verzoek u dan ook om ruimte te bieden voor een zorgvuldige afronding van de besprekingen aan Tafel over de invulling van het nieuwe stelsel alvorens een experimenteerregeling op te stellen. Een plenaire bespreking aan Tafel van voorstellen voor een nieuw stelsel is thans voorzien in maart aanstaande.

Een start van het experiment op 1 mei 2010 is gegeven de huidige stand van zaken niet opportuun. Op het moment dat de hoofdlijnen van het nieuwe stelsel worden vastgesteld, zal daarom tevens moeten worden vastgesteld wat de ingangsdatum is van het experiment. Daarbij zal ruimte dienen te zijn om te komen tot een accurate opstelling van de experimenteerregeling.

De voortgang van het stelsel maakt de weg vrij om begin mei te starten met twee nieuwe experimenten met de vaste bochtstraaltechniek bij Uithoorn, Amstelveen en Aalsmeer en bij Hoofddorp/NieuwVennep. Conform afspraken aan de Alderstafel dienen de luchtvaartpartijen bij u een aanvraag in voor een experimenteerregeling.

Hoogachtend,

is getekend

Hans Alders


2