Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Datum 16 februari 2010 -

Onderwerp Jaarverslag van de Alderstafel over 2009 4

Geachte voorzitter,

Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer stuur ik u hierbij een brief van de heer Alders met betrekking tot het jaarverslag van de Alderstafel Schiphol over 2009.

In 2008 hebben de luchtvaartsector, omwonenden, rijksoverheid en de regionale overheden aan de Alderstafel een akkoord bereikt over de ontwikkeling van de luchthaven Schiphol op middellange termijn. Het kabinet heeft het advies in zijn geheel omarmd en ook uw Kamer heeft in februari 2009 hiervoor haar steun uitgesproken. Het Aldersadvies heeft zijn beslag gekregen in de in april 2009 aangeboden Luchtvaartnota, welke ik spoedig met de Tweede Kamer hoop te behandelen.

Het jaarverslag geeft in samengevatte vorm een beeld van het werk en de resultaten van de Alderstafel Schiphol in 2009 en de stand van zaken van de uitvoering van de afspraken over maatregelen voor het beperken van hinder in de omgeving, het nieuwe normen- en handhavingstelsel en de ontwikkeling op het gebied van een operationeel afhandelingsconcept, de selectieve ontwikkeling van Schiphol in combinatie met de inzet van de regionale luchthavens Eindhoven en Lelystad en het vergroten van de kwaliteit van de leefomgeving.

In aanvulling op het jaarverslag brengt de heer Alders mijn collega van VROM en mijzelf ook op de hoogte van de laatste stand van zaken over het te houden experiment met het nieuwe normen- en handhavingsstelsel. De eerder voor afgelopen najaar voorziene integrale advisering over een nieuw normen- en handhavingstelsel en het geplande experiment heeft nog niet plaatsgevonden aan de Alderstafel. Op dit moment is de heer Alders met de verschillende partijen over de invulling van de regels voor het stelsel in gesprek. De heer Alders verzoekt mij om ruimte te bieden voor een zorgvuldige afronding van de bespreking. Ik hecht aan een zorgvuldig proces en zal de heer Alders de gevraagde ruimte bieden om tot een breed gedragen advies te komen.

a
agina 1 van 2 P

Op basis van het advies van de heer Alders kan het experiment in detail worden Datum voorbereid. Een start van het experiment op 1 mei 2010 is gegeven de huidige stand van zaken niet haalbaar. Gezien de bijgestelde planning verwacht ik u voor Ons kenmerk de zomer te kunnen informeren over het experiment met het nieuwe normen- en VenW/DGLM/2010-559 handhavingstelsel.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

ir. Camiel Eurlings

agina 2 van 2 P