Ministerie van Verkeer en Waterstaat


1


1
Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
>
De voorzitter van de Tweede Kamer Plesmanweg 1-6 der Staten-Generaal 2597 JG Den Haag Binnenhof 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag 2513 AA DEN HAAG T 070 351 61 71 F 070 351 78 95

Contactpersoon
-

T -

Ons kenmerk CEND/HDJZ-2010/173 sector AWW

Datum 16 februari 2010 Uw kenmerk
- Onderwerp Implementatie van richtlijnen inzake geschiktheidseisen voor het

rijbewijs -

Geachte voorzitter,

Tijdens het algemeen overleg CBR d.d. 2 februari 2010 heb ik toegezegd uw Kamer te informeren over de juridische mogelijkheid voor een overgangsregeling voor de uiterlijk in augustus 2010 te implementeren Europese richtlijnen inzake de geschiktheidseisen voor het rijbewijs1.

Ik stel voorop dat de twee richtlijnen op zeer korte termijn gedeeltelijk zullen worden geïmplementeerd door middel van een wijziging van de Regeling eisen geschiktheid 2000. Het gaat daarbij met name om de versoepeling op het gebied van de gezichtsscherpte en insuline afhankelijke diabetes mellitus. Dit leidt voor aanvragers van een groot rijbewijs tot een behoorlijke versoepeling ten opzichte van de huidige Europese minimumnormen. Om bezitters en aanvragers van een dergelijk rijbewijs hier zo spoedig mogelijk profijt van te doen hebben, worden deze wijzigingen zo snel mogelijk geïmplementeerd. De wijziging van de Regeling eisen geschiktheid zal nog deze maand in de Staatscourant worden gepubliceerd en de dag na plaatsing in werking treden.

Wat betreft de andere wijzigingen die op grond van de twee richtlijnen moeten worden doorgevoerd, is advisering door de Gezondheidsraad noodzakelijk. Deze wijzigingen zullen in een tweede fase worden doorgevoerd, uiteraard vóór het verlopen van de implementatietermijn. Zodra ik op basis van het advies van de Gezondheidsraad de Regeling eisen geschiktheid 2000 ten aanzien van de andere wijzigingen kan aanpassen, zal ik dat zo snel mogelijk doen.

Na ontvangst van het advies van de Gezondheidsraad kan ik bepalen welke aanpassingen noodzakelijk zijn, derhalve is het niet mogelijk om vooruit te lopen op deze wijzigingen door middel van een overgangsregeling.

1 2009/112/EG en 2009/113/EG.
a
agina 1 van 2 P

Zodra ik dit advies heb ontvangen, zal ik de Regeling eisen geschiktheid 2000 Datum aanpassen.

Ons kenmerk Hoogachtend, CEND/HDJZ-2010/173 sector AWW

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

ir. Camiel Eurlings

agina 2 van 2 P