Gemeente Franekeradeel


Besluiten college b&w 09-02-2010

Nieuwe voorzitter IJswegencentrale.
Besluit
In te stemmen met het aanstellen van dhr. E. Kleppe als nieuwe voorzitter van de IJswegencentrale Franekerdadeel.

Informatie voor derden.
Besluit

1. In te stemmen met de rapportage Iv3 over het vierde kwartaal 2009.
2. De rapportage te voorzien van een betrouwbaarheidsverklaring.

Subsidieaanvraag Dorpsbelang Oosterbierum.
Besluit
Een subsidie te verlenen van 60.000,00 euro uit het Dorpsvisiefonds voor de verbouw van het dorpshuis It Mienskar in Oosterbierum.

Uitbesteding parkeertoezicht.
Besluit
De uitbesteding van het parkeertoezicht onderhands, in concurrentie, te laten plaatsvinden.

Samenwerkingsovereenkomst Wabo/ intentieverklaring. Besluit

1. Kennis te nemen van de concept-samenwerings-overeenkomst Wabo en het daarmee samenhangende uitvoeringsbeleid van de Provincie Fryslân.

2. De intentieverklaring "bereidheid tot samenwerking in het kader van de Wabo" te ondertekenen en in de begeleidende brief een voorbehoud maken t.a.v. uitbreiding arbeidscapaciteit en kosten.

Franeker, 17 februari 2010

Burgemeester en wethouders voornoemd,
F. Veenstra, burgemeester
H.J.J. de Jong, secretaris