Eerste Kamer der Staten Generaal

Behandeling Goedkeuring Verdrag Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme afgerond en overig nieuws

16 februari 2010

De Eerste Kamer heeft vandaag het debat over het wetsvoorstel
* Goedkeuring Verdrag Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (31.422 (R1853))

afgerond. De stemmingen over het wetsvoorstel en de
* Motie-De Vries (PvdA) c.s. over uitbreiding van strafbedreiging die een ongewenste extra drempel kan opwerpen voor het uitoefenen van een aantal grondrechten (EK 31.386, G)

vinden plaats op 2 maart 2010 .

De wetsvoorstellen

* Harmonisatie uitkeringsrechten politieke ambtsdragers (30.424)
* Goedkeuring en uitvoering Verdrag over samenwerking bij de bestrijding van sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen over zee en door de lucht in het Caribisch gebied (31.355 (R1848))

* Toestaan elektronische verzekeringspolissen, andere onderhandse akten en algemene voorwaarden (31.358)

* Verduidelijking 12-dagenregeling met betrekking tot internationale racecircuits (31.998)

zijn zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De Kamer heeft ingestemd met de conceptbrief ( EK 32.218/32.219, C ) aan de Europese Commissie inzake de asielrichtlijnen (COM(2009) 551 en 554)

* -
Richtlijn betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de verlening of intrekking van internationale bescherming ( dossier 2.1.38 )

* -
Voorstel voor een richtlijn inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, en de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) ( dossier 2.1.39 )

Meer informatie over deze richtlijnen is te vinden op www.europapoort.nl .