Gemeente Enkhuizen


Ontwerp bestemmingsplan Gezondheidscentrum Molenweg

Vanaf donderdag 11 februari 2010 ligt het ontwerpbestemmingsplan Enkhuizen Gezondheidscentrum Molenweg voor een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage.

Het gebied waarop dit bestemmingsplan betrekking heeft, betreft het perceel Molenweg 7, waar voorheen een postkantoor gevestigd is geweest. Het perceel is gelegen aan de hoek Molenweg en Postweg. Met dit bestemmingsplan wordt een nieuwe planologische regeling opgesteld, ten behoeve van sociaal-medische, sociaal-culturele doeleinden, als ook de dienstverlening voor deze doeleinden en ondergeschikte detailhandel.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur ter inzage bij het Servicepunt in het Stadskantoor, Hoogstraat 11 te Enkhuizen en is tevens hier te raadplegen.

Bestemmingsplan Gezondheidscentrum Molenweg download (752 kB)

Inspraak en overleg omtrent bestemmingsplan Molenweg download (61 kB)

Tijdens de bovengenoemde periode van zes weken kan eenieder over het ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplan naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Enkhuizen, Postbus 11, 1600 AA Enkhuizen. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur bij het loket Bouwen en wonen in het Stadskantoor naar voren worden gebracht. Ook kunt u een mondelinge reactie tijdens deze uren doorgeven via het telefoonnummer 0228-360244.Voor nadere informatie: afdeling ruimtelijke ordening, drs. A.H. van der Herberg, tel. 0228-360244.

Naar boven

Inspraakprocedure voorontwerpbestemmingsplan De Vijzeltuin

Het college van burgemeester en wethouders van Enkhuizen heeftop 22 juli 2009 bekend gemaakt dat het bestemmingsplan De Vijzeltuin in voorbereiding is. Op dit moment is de voorbereiding van het bestemmingsplan De Vijzeltuin zover gevorderd dat er sprake is van een voorontwerpbestemmingsplan De Vijzeltuin.

Plangebied

Het plangebied behelst de percelen Sijbrandsplein 15, Vijzelstraat 24 met bijbehorende gronden en bebouwing en de parkeerplaats tegenover (ten oosten van) Vijzelstraat 24. Dit voorontwerp bestemmingsplan voorziet in een passende bestemming voor een aantal van de huidige functies. Daarnaast maakt het plan een uitbreiding van de bestemming maatschappelijk mogelijk. Voor mensen met vergevorderde psychogeriatrische aandoeningen zullen onder andere circa 46 clusterwoningen worden gerealiseerd. Ook zullen in totaal circa 24 nultredenwoningen in het plangebied gerealiseerd kunnen worden. Een appartementsgebouw met maximaal 19 van deze woningen is gepland op de parkeerplaats aan de oostzijde van de Vijzelstraat. Op het perceel naast Doelenlaantje nummer 16 zal de bouw van stadswoningen mogelijk worden gemaakt. Ook het perceel waarop de kringloopwinkel is gevestigd, zal worden gewijzigd naar een woonfunctie.

Tot slot wordt gestreefd naar 1.000 m2 aan aanvullende zorg. Hiervoor is ruimte in het gemeentelijk monument Sijbrandsplein 15 en het rijksmonument Vijzelstraat 24 inclusief de zuidelijke uitbouw. Het binnenterrein van het SMC zal worden ingericht als een semiopenbare stadstuin. In het daar gelegen monumentale zusterhuis wordt ondersteunende horeca met terras mogelijk gemaakt. Om in de parkeerbehoefte van deze uitbreidingen te voorzien, zullen binnen het plangebied voldoende parkeervoorzieningen worden aangelegd.

Het plan en bijbehorende stukken

Voorontwerp bestemmingsplan De Vijzeltuin- toelichting download (1,07 MB)

Voorontwerp bestemmingsplan De Vijzeltuin- Plankaart download (489 kB)

Watertoets download (967 kB)

Luchtkwaliteitsonderzoek download (1,62 MB)

Akoestisch onderzoek download (1,87 MB)

Onderzoek naar parkeerbehoefte download (59,8 kB)

Ecologisch onderzoek download (1,58 MB)

Nader bodemonderzoek download (4,47 MB)

Berekening verkeersafwikkeling download (528 kB)

Quick scan externe veiligheid download (438 kB)

Archeologisch bureauonderzoek download (466 kB)
Zie het origineel