Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Belgie

raadplegingsprocedure betreffende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Derde publieke raadplegingsprocedure betreffende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Vooraleer de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling voor de chemische agentia opgenomen in de bijlage I. A van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risicoâs van chemische agentia op het werk vast te stellen, wordt een publieke raadplegingsprocedure georganiseerd.Â

De derde publieke raadplegingsprocedure gaat op 15 februari 2010 van start. Het doel van deze raadplegingsprocedure is de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2009/161/EU van de Commissie van 17 december 2009 tot vaststelling van een derde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling ter uitvoering van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie, en de aanpassing van de huidige grenswaardenlijst aan de actualisering van de grenswaarden van de American Conference of Industrial Hygienists (ACGIH).

Deze raadpleging en de modaliteiten voor het indienen van een eventueel bezwaar geschieden overeenkomstig de raadplegingsprocedure: Procedure voor de vaststelling van de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (GWB) aan chemische agentia (PDF, 37 KB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg -