Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Belgie

tewerkstellingsmaatregelen

Nieuwe tewerkstellingsmaatregelen

Vier koninklijke besluiten van 3 februari 2010 (Belgisch Staatsblad van 16 februari 2010) voorzien in een aantal nieuwe maatregelen die geldig zijn vanaf 1 januari 2010. We zetten deze nieuwe maatregelen op een rij:


1. Verhoging van de structurele vermindering

De lageloongrens voor de berekening van de structurele vermindering wordt verhoogd van 5870,71 euro naar 6030,00 euro per kwartaal. Hierdoor verhoogt de structurele vermindering van de socialezekerheidsbijdragen voor werknemers met een laag loon. De loonkost van deze werknemers wordt hierdoor gereduceerd met ongeveer 25,80 euro per kwartaal.

Meer informatie in het thema Werkgelegenheid >
Werkgelegenheidsmaatregelen > Structurele bijdrageverminderingÂ


2. Verhoging van de doelgroepvermindering voor erg jonge werknemers

Voor de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011 geldt een volledige vrijstelling van patronale bijdragen voor de sociale zekerheid voor alle jongeren tot 31 december van het jaar waarin ze achttien jaar zijn geworden.

Meer informatie in het thema Werkgelegenheid >
Werkgelegenheidsmaatregelen > Jongeren > Doelgroepvermindering jonge werknemersÂ


3. Nieuwe maatregel voor opleiders

Slachtoffers van herstructureringen krijgen een extra mogelijkheid om hun ervaring door te geven! Deze nieuwe maatregel is van toepassing op 45-plussers of werknemers met ten minste vijf jaar beroepservaring die als opleider of begeleider tewerkgesteld worden door bepaalde werkgevers. Werkgevers die hen tewerkstellen kunnen aanspraak maken op een vermindering van de socialezekerheidsbedragen en de werknemers zelf activeren op deze manier hun werkloosheidsuitkering. De werknemer moet worden aangeworven terwijl hij in het bezit is van een verminderingskaart herstructureringen en tussen 1 januari 2010 en 31 december 2011.

Meer informatie in het thema Werkgelegenheid >
Werkgelegenheidsmaatregelen > Opleidingen > De overeenkomst voor het aanstellen van opleiders of bemiddelaarsÂ


4. Nieuwe doelgroepvermindering voor mentors

Werknemers met minstens vijf jaar beroepservaring die een mentoropleiding hebben gevolgd kunnen als mentor fungeren voor jongeren die een stage volgen. Per vijf stageplaatsen kan de werkgever voor één mentor de doelgroepvermindering van 400 euro per kwartaal genieten. Men moet hiervoor een overeenkomst sluiten met een onderwijs- of opleidingsinstelling of met een openbare dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding.

Meer informatie in het thema Werkgelegenheid >
Werkgelegenheidsmaatregelen > Opleidingen > Doelgroepvermindering voor mentors


5. Nieuwe vrijstelling van de startbaanverplichting

Werkgevers die zich er toe verbinden om stageplaatsen ter beschikking te stellen kunnen gedeeltelijk vrijgesteld worden van hun verplichting om jongeren tewerk te stellen.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg -