Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Datum 16 februari 2010 -

Onderwerp Voortgangsrapportage Minder Hinder Hoofdwegennet vierde kwartaal 2009 1

Geachte voorzitter,

Hierbij treft u de rapportage Minder Hinder aan over het vierde kwartaal van 2009. Zoals ik reeds in mijn rapportage over het tweede kwartaal heb aangegeven (2009-2010, 32123 A, nr. 4) volgt de rapportage Minder Hinder de rapportage Groot Onderhoud op, die u van mij ontvangen heeft in de periode 2006 t/m eerste kwartaal 2009. Met de rapportage Minder Hinder houd ik u op de hoogte van de resultaten die Rijkswaterstaat boekt om de hinder als gevolg van wegwerkzaamheden te beperken.
In deze rapportage ga ik achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Ontwikkeling files ten gevolge van wegwerkzaamheden; Flankerende maatregelen; Beleving door weggebruikers; Communicatie;
Planning werkzaamheden (bijlage).

Ontwikkeling files ten gevolge van wegwerkzaamheden In het vierde kwartaal van 2009 stond er 12% minder file dan in hetzelfde kwartaal van 2008; hiermee komt de filezwaarte in het vierde kwartaal op 4 miljoen kilometerminuten. Over heel 2009 komt de filezwaarte uit op 13,1 miljoen kilometerminuten. Dit is hetzelfde niveau als in 2004.

6,9% van de filezwaarte is veroorzaakt door wegwerkzaamheden in het vierde kwartaal van 2009 (zie figuur 1). Over geheel 2009 is eveneens 6,9% van de filezwaarte veroorzaakt door wegwerkzaamheden.

In absolute zin is in het vierde kwartaal de filezwaarte door wegwerkzaamheden met 54.000 kilometerminuten toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar; van 222.000 naar 276.000 kilometerminuten.

De zwaarste files door werkzaamheden stonden in het vierde kwartaal van 2009 op de A2 van Utrecht naar 's-Hertogenbosch. De toplocaties zijn bij Kerkdriel (23.000 kilometerminuten.) en Empel (16.000 kilometerminuten.) richting 's-Hertogenbosch.
a
agina 1 van 4 P

Bovengenoemde cijfers zijn gebaseerd op registratie en analyse van het Ons kenmerk Verkeerscentrum Nederland (VCNL) en de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS), RWS/SDG/NW10/198/86820 die beide onderdeel zijn van Rijkswaterstaat. Inbegrepen zijn alle wegwerkzaamheden in het kader aanleg en beheer en onderhoud

Figuur: Het aandeel filezwaarte door wegwerkzaamheden ten opzichte van de totale filezwaarte uitgesplitst per kwartaal.

Flankerende maatregelen
Wanneer bij grootschalige werkzaamheden de kans op aanzienlijke hinder groot is, worden maatregelen genomen om de hinder voor de weggebruiker terug te dringen.

vanAnaarBeter-kaartje
Ook in het vierde kwartaal van 2009 is ingezet op het aanbieden van openbaar vervoer tegen gereduceerd tarief. Met het vanAnaarBeter-kaartje kan er in de weekenden met het openbaar vervoer langs wegwerkzaamheden worden gereisd. In het vierde kwartaal is deze maatregel op een vijftal trajecten ingezet, waarbij in totaal 5.920 treinkaartjes en 1.017 buskaartjes zijn verkocht.

Daarnaast zijn tijdens de werkzaamheden aan de A73 in Limburg, in samenwerking met de NS en Veolia, twee producten ingezet:
- A73-MinderHinder-pas (circa 500 stuks)
- vanAnaarBeter-kaartjes (12 weekenden, 46.679 kaartjes) De A73-MinderHinder-pas heeft voor een reductie van circa 240 voertuigen per werkdag geleid en wordt door de gebruikers met een 8,2 gewaardeerd.

Spitsmijden
Op de A12 tussen Gouda en Zoetermeer hebben 4700 automobilisten deelgenomen aan het project spitsmijden. Wie de ochtendspits op de A12 richting Den Haag meed kreeg een financiële vergoeding. De werkzaamheden aan de A12 zijn inmiddels afgerond waarmee het project spitsmijden is beëindigd.

agina 2 van 4 P

Beleving door weggebruikers Ons kenmerk Door middel van belevingsonderzoeken wordt vanaf 2006 ieder kwartaal de mate RWS/SDG/NW10/198/86820 van tevredenheid van automobilisten en vrachtwagenchauffeurs gemeten over de wijze waarop Rijkswaterstaat wegwerkzaamheden uitvoert. Ook in het vierde kwartaal van 2009 is er weer een belevingsonderzoek gedaan.

Een meerderheid van de weggebruikers (64%) is tevreden over de manier waarop de hinder door wegwerkzaamheden wordt beperkt. De tevredenheid is ongeveer gelijk aan de tevredenheid in het derde kwartaal van 2009 (62%).

Veel voorkomende ergernissen van weggebruikers op het hoofdwegennet zijn: Vertraging door wegwerkzaamheden (17%)
Aanpassen van de snelheid terwijl er niet gewerkt wordt. (14%) Filevorming door wegwerkzaamheden. (12%)

Communicatie
In het vierde kwartaal hebben 264.057 bezoekers de vanAnaarBeter-website bezocht. Dit is een ruime toename ten opzichte van het derde kwartaal met 221.000 bezoekers. Deze toename is te verklaren door de Postbus 51 campagne over de Spoedaanpak. Daarnaast is de site verbeterd waardoor bezoekers sneller terugkeren dan voorheen. De drukste dag telde 9.574 bezoekers.

De landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 kreeg het vierde kwartaal 2009 ruim 22.000 meldingen (telefoontjes, e-mail, via Postbus 51, etc.). Circa 6.100 van deze meldingen hadden betrekking op wegwerkzaamheden en de mogelijke hinder die dit veroorzaakt.

Komende periode
In het vierde kwartaal is de berichtgeving over de spoedaanpak gestart om de weggebruiker te attenderen op de hinder die veroorzaakt gaat worden door wegwerkzaamheden in 2010. Dit is één van de maatregelen die genomen wordt om de hinder te bepreken. In de eerste helft van 2010 zijn het met name de werkzaamheden op de A2 en de ring Eindhoven die hinder veroorzaken, in de tweede helft zullen dat voornamelijk de projecten uit de Spoedaanpak zijn. Met deze rapportage blijf ik u op de hoogte houden van het percentage files dat wordt veroorzaakt door wegwerkzaamheden en de maatregelen die genomen worden om de hinder van wegwerkzaamheden te verminderen.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

ir. Camiel Eurlings
agina 3 van 4 P

Ons kenmerk BIJLAGE RWS/SDG/NW10/198/86820

Planning werkzaamheden vierde kwartaal 2009

Onderstaand de belangrijkste trajecten waarop grootschalige werkzaamheden zijn uitgevoerd in het 4de kwartaal van 2009:
A1 Muiderbrug, werkzaamheden aan de brug
A2 Zaltbommel ­ Maas, verbreding snelweg
A7 begin- en eindpunt Afsluitdijk, werkzaamheden spuisluizencomplex A7 knooppunt Julianadorp, reconstructie van de aansluitingen ter verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid A73 Roertunnel, afsluiting i.v.m. afbouwwerkzaamheden A1 Hoevelaken ­ Barneveld, aanbrengen dubbellaags ZOAB gedurende 4 weekenden in oktober
A4 Burgerveen ­ Leiden, in oktober 2 weekendafsluitingen voor het herinrichten van de rijbanen om zo ruimte te hebben voor de werkzaamheden voor het verbreden van de snelweg A12 Zoetermeer ­ knooppunt Gouwe, per rijrichting 1 weekendafsluiting i.v.m. aanleg spitsstrook
A67 knooppunt Leenderheide, reconstructie van het knooppunt A73 Swalmentunnel en Roertunnel, afsluiting i.v.m. afbouwwerkzaamheden

Trajecten waar in het eerste kwartaal van 2010 gewerkt gaat worden A6 ter hoogte van St. Nicolaasga; Verbeteren stalen brugdek A50 Valburg-Eewijk; verbeteren stalen brugdek A67 Knooppunt Leenderheide; aanpassen knooppunt N33 Gieten Stadskanaal; vergroten veiligheid A28 Zwolle Lankhorst; Aanleg spitsstrook

Trajecten waaraan permanent wordt gewerkt met hinder: A2 Rondweg Den Bosch, verbreding snelweg
A2 Randweg Eindhoven, verbreding snelweg
A2 Amsterdam ­ Utrecht tot maart 2012, verbreding snelweg A2 Knooppunt Everdingen ­ knooppunt Deil tot eind 2010, verbreding snelweg
A2 Zaltbommel ­ Den Bosch tot juli 2010, verbreding snelweg A4 Burgerveen ­ Leiden, afgerond in 2014, verbreding snelweg A7 Ringweg Sneek tot juli 2010, ombouw tot dubbelbaans autoweg A12 Zoetermeer ­ knooppunt Gouwe tot april 2010, aanleg spitsstrook

Voor een overzicht van de projecten die in 2009 in voorbereiding zijn, starten en/of eindigen treft u in bijlage 1 de standlijn per 31 december 2009 aan.

agina 4 van 4 P