Gemeente Barendrecht

Raad scherpt voorstel Centrumontwikkeling Barendrecht verder aan

BARENDRECHT (dinsdag 16 februari 2010) - De gemeenteraad heeft gisteravond het voorstel voor de Centrumontwikkeling verder aangescherpt. In zijn algemeenheid staat men positief tegenover het verder uitwerken van het voorkeursmodel en de daarbij behorende financiële dekking en fasering. Binnen enkele maanden wordt dit uitgewerkte voorstel aan de raad voorgelegd ter vaststelling.

Naar aanleiding van de financiële verkenning in het najaar van 2009 en de gevolgen van de economische recessie is een aangescherpt voorstel ontwikkeld voor de Centrumontwikkeling Barendrecht. Dit (financieel) haalbaar plan is ontwikkeld met in achtneming van de ambities van de structuurvisie Centrumontwikkeling. De gemeenteraad had het college om een financieel haalbaar plan gevraagd omdat zij geen onverantwoorde risico's wil nemen die op termijn kunnen leiden tot nadelige effecten voor inwoners van Barendrecht.

Tijdens de beraadslaging werden in totaal vijf amendementen ingediend. De amendementen gingen over betaald parkeren, woningdifferentiatie, sociale woningbouw, het bouwen van extra woningen op de Borgstede/Rabobank locatie en de rol van de gemeente ten aanzien van de Binnenlandse Baan na 2018. Over het laatste onderwerp staakten de stemmen. De wet schrijft voor dat wanneer de raad niet volledig aanwezig is en er een gelijk aantal stemmen op een amendement is er geen besluit genomen kan worden. De besluitvorming wordt dan opgeschoven naar de volgende raadsvergadering. In dit geval houdt dat in dat de raad op 9 maart 2010 nogmaals het amendement in stemming brengt en daarmee een definitief besluit neemt over het voorstel.

Zuidpolder

In het kader van de verdere ontwikkeling van de Zuidpolder heeft de gemeenteraad gisteravond drie besluiten genomen. Allereerst is besloten om in te stemmen met het realiseren van een uitloopwei voor paarden in de Zuidpolder door de stichting De Kleine Duiker. Daarnaast is het bestemmingsplan Zuidpolder vastgesteld. Ook heeft de raad voor de ontwikkeling van het gebied een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Alle besluiten zijn erop gericht om van de Zuidpolder een openlucht natuur- en recreatiegebied te maken.

Bij de behandeling van het bestemmingsplan werd een amendement over een klimaatark verworpen. Een motie over een bomenkwekerij werd gewijzigd in een andere locatie, waardoor de motie niet meer relevant was voor Zuidpolder. Deze motie zal op een ander moment alsnog worden ingediend.