Partij van de Arbeid

Vragen leden Heerts en Vermeij (beiden PvdA) aan de ministers van Justitie en Sociale Zaken

over ontslagzwendel


1. Herinnert u zich de vragen van de leden van Dam en Wolfsen (beiden PvdA) over ontslag zwendel{1}?


2. Bent u bekent met het artikel "Ontslagzwendel in de IT-sector"{2} en de uitspraak van de Hoger Raad in een ontslagzaak{3}?


3. Zijn er bij u andere gevallen van ontslagzwendel bekend? Om hoeveel zaken gaat het en is er sprake van strafrechtelijke vervolgingen?


4. Hoe kan worden voorkomen dat bedrijven een dergelijke frauduleuze praktijk opzetten zodat de kans op herhaling wordt voorkomen of verminderd?


5. Wordt vanuit de overheid actie ondernomen om deze ontslagzwendel tegen te gaan? Zo ja, wat?


6. Geeft de arbeidsinspectie prioriteit aan het opsporen van ontslagzwendel? Zo ja, waar blijkt dat uit?


7. Hoe wordt omgegaan met de slachtoffers van P. die ontslag hebben gekregen na een proeftijd zonder dat zij de bescherming hadden mogen genieten die zij zonder tussenkomst van P. zouden hebben genoten?


8. Wat is uw oordeel over de strafvermindering die de Hoge Raad in zake de ontslagzwendelzaak tegen dhr P. uitspreekt? Kan deze uitspraak gevolgen hebben uitspraken in andere zaken waarvan de termijn van 2 jaar zijn overschreden?

{1} Handelingen Tweede Kamer 2004-2005, 1183
{1} http://www.xs4all.nl/~rwolvers/Artikelen/0601-33Wol.pdf {1} Nr. S 07/13080