Partij van de Arbeid

Vragen van de leden Heerts (PvdA) en Van Vroonhoven (CDA) aan de staatssecretaris van Justitie

over uit het ambt gezette notarissen


1. Kent u het bericht "Naam 'foute'notaris geheim"? (Financieele Dagblad, 16-2-2010)


2. Is het waar dat de tuchtrechter in het notariaat weigert de namen van geschorste of uit het ambt gezette notarissen door te geven aan instanties zoals het Kadaster? Zo ja, zijn er nog meer instanties die te maken kunnen hebben met notarissen die geschorst of uit het ambt zijn gezet terwijl die instanties daarvan niet op de hoogte worden gesteld?


3. Is het waar dat zelfs de Koninklijke Notariële Beroepsgroep (KNB) niet altijd op de hoogte wordt gesteld van uitspraken van de Kamers van Toezicht? Zo ja, wat is uw mening hierover?


4. Deelt u de mening dat de tuchtrechter in het notariaat de namen van geschorste of uit het ambt gezette notarissen wel aan onder andere het Kadaster zou moeten doorgeven? Zo ja, zijn er wettelijke of andere bepalingen die dit op dit moment verhinderen en bent u van plan die weg te nemen?


5. Voorziet het bij de Kamer aanhangig gemaakte voorstel tot Wijziging van de Wet op het notarisambt (32 250) volledig in het oplossen van de problematiek dat derden, waaronder het Kadaster, niet op de hoogte blijken te zijn van tuchtrechtelijke maatregelen tegen notarissen? Zo nee, in welk opzicht niet?