Gemeente Nijefurd


Oplossing voor verkeershinder naar Stavoren

De raad van Nijefurd neemt op 16 februari een besluit over de gebiedsontsluitingsweg naar Stavoren. Stavoren wordt dan via Hemelum, Warns, Middelweg en een nieuwe oostelijke weg langs Stavoren goed bereikbaar. De voorgestelde oplossing sluit aan bij de oriëntatie van het toeristische verkeer.
Wethouder Eiling; "De wegen verbeteren de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de dorpen Hemelum, Warns, Molkwerum en Koudum. Ook een lang gekoesterde wens van Stavoren gaat in vervulling, omdat de interne verkeersproblematiek wordt opgelost." Bij de aanleg is een ecologische toets nodig vanwege het landschap en de natuurvoorwaarden. Ambitie van de gemeente Nijefurd is, dat wanneer de wegen worden aangelegd er een nieuwe brug komt over het Johan Friso kanaal. De bestaande Koebrug in Stavoren moet dan aangepast worden voor zwaar verkeer. Deze brug kan op afstand bedienbaar worden gemaakt vanaf het sluiscomplex.

De wegen kosten ongeveer EUR 12 miljoen. Een nieuwe beweegbare brug over het kanaal ongeveer EUR 7,3 miljoen. Nadat het raadsbesluit is genomen, legt de gemeente het plan en de uitwerking hiervan aan belanghebbenden voor ter inspraak.