Politie Twente

Persberichten Politie Twente vrijdag februari 2010 Naam Chantal Westerhoff: 053-4555588

Politie Twente start nieuw project 'Subjectieve verkeersonveiligheid'

Hengelo

Vanaf dinsdag 16 februari a.s. start de politie Twente met extra verkeerscontroles aan de Mozartlaan in Hengelo. Dit is een zogenoemde klachtlocatie. Een klachtlocatie is een locatie waar mensen het gevoel hebben dat het er verkeersonveilig is. Net als in overige politieregio's start Twente met het project: 'Subjectieve verkeersonveiligheid'. Het Landelijk Parket Team Verkeer (voorheen het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie) stelt middelen beschikbaar om klachten met betrekking tot de verkeersveiligheid te onderzoeken. De nadruk ligt op snelheidscontroles binnen de bebouwde kom, met name in 30 kilometerzones en bij scholen.

Aan de Mozartlaan zijn vorig jaar een week lang snelheidmetingen uitgevoerd. Uit deze meting bleek dat er te hard gereden werd. Van de gecontroleerde voertuigen reed de helft harder dan 30 km/u. De hoogst gemeten snelheid was 91 km/u. De overige klachten zijn via een enquête, die door de gemeente Hengelo is verstuurd naar 250 aanwonende van de Mozartlaan, geïnventariseerd. Maar liefst 197enquêtes kwamen retour. De snelheidsmetingen en de uitkomsten van de enquête vormen een nulmeting.

Met dit project, subjectieve verkeersonveiligheid, wordt tegemoet gekomen aan de belangrijke wens van veel partijen om meer aandacht te besteden aan gevoelens van verkeersonveiligheid. Het project bestaat uit een loketfunctie voor burgers, politie en bestuur. Klachten over verkeersonveilige locaties worden geïnventariseerd en in samenspraak met het lokaal bestuur aangepakt. Extra snelheidscontroles in 30 km-zones en rond scholen zijn een belangrijk middel om het overtredingsgedrag van automobilisten aanzienlijk te verlagen en de veiligheid te vergroten.

Het project is een aanvulling op de reguliere controles van de Politie Twente. Ook is sprake van een planmatige werkwijze. De klachten worden vertaald in objectieve criteria, zodat verkeerscontroles op een verantwoorde manier worden ingezet. Op locaties waar gegronde klachten zijn, vinden extra controles plaats. Door middel van tussentijdse evaluaties worden zowel de onveiligheidsgevoelens als het overtredingsgedrag gemeten.

Jaarlijks gebeurt een groot aantal ongevallen binnen de bebouwde kom. Veel kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers zijn hiervan het slachtoffer. Nog altijd rijdt een groot aantal automobilisten binnen de bebouwde kom sneller dan is toegestaan, waardoor verkeersonveilige situaties ontstaan. Uit gegevens van het CJIB blijkt dat vorig jaar meer dan de helft van het aantal hardrijders is bekeurd binnen de bebouwde kom. De aanvullende snelheidscontroles vormen een extra stimulans voor het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in de buurt.

Heeft u het gevoel dat uw buurt niet verkeersveilig genoeg is? Meld dit aan uw wijkagent! Hij of zij is 'het loket' voor deze klacht.