Gemeente Oldebroek


Overige informatie uit het gemeentenieuws van dinsdag 16 februari 2010

COMMISSIEVERGADERING

Woensdag 17 februari 2010 vergadert de commissie Bestuur & Veiligheid om 19.30 uur in het gemeentehuis in Oldebroek. AGENDA


01.
Opening / agendavaststelling.

02.
Teamplan politie 2010.

03.
Verplaatsing brandweerkazerne Hattemerbroek.

04.
Evaluatie communicatie gemeente Oldebroek.

05.
Regiozaken:

-terugkoppeling RNV informatie.

06.
Informatie-uitwisseling openbare orde en veiligheidszaken.
07.
Mededelingen college.

08.
Vorige vergadering:

-verslagen vergaderingen van

1 oktober 2009, 27 oktober 2009 en 3 november 2009;
-actiepunten.

09.
Afronding:

-t.a.v. de raadsvoorstellen op de agenda: bepalen A of B status voor de raadsvergadering;
-sluiting.
ter kennisneming:

01.
Bevolkingscijfers per 31 december 2009.

02.
Eindrapportage project 'Vermindering van regeldruk'.

SPREEKRECHT
In iedere openbare commissievergadering bestaat voor direct belanghebbenden de gelegenheid kort het woord te voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Aanmelden is mogelijk via de raadsgriffier.