Gemeente Oldebroek


Besluiten & Plannen uit het gemeentenieuws van dinsdag 16 februari 2010

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

Burgemeester en wethouders hebben besloten:

- eenrichtingsverkeer in te stellen voor alle verkeer op de volgende wegen: de Vreeweg, Vierschotenweg en Looweg in 't Loo Oldebroek op de zaterdagen 20 en 27 februari 2010 telkens van 11.30 tot 14.30 uur voor het houden van wielrenwedstrijden.

INGEKOMEN BOUW- EN SLOOPPLANNEN
BOUWAANVRAAG
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag om bouwvergunning is ingediend voor het:
- vernieuwen van een garage/schuur, Ruitersveldweg 13 te Wezep (20100023/RO - 4 februari 2010);
-gedeeltelijk vergroten van kleedruimtes, van Pallandtlaan 4 te Wezep (20100024/RO - 5 februari 2010);
-plaatsen van een serre, een overkapping en een dakkapel, Klocklaan 1 te Oldebroek (20100025/RO - 5 februari 2010).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag/melding vermeld. Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvragen. Be­langhebbenden worden hiermee in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvragen. Voor meer informatie kunt u, op werkdagen tijdens openingsuren, contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

AANVRAAG KAPVERGUNNING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag om een kapvergunning is ingediend voor het:
-kappen van twee berken en één den, Harm Aartsweg 87 te 't Loo Oldebroek (57557);
-kappen van één beuk, één berk en enkele grove dennen, Hertenlaan 4 te Wezep (57398).

Voor deze kapaanvraag is nog geen vergunning verleend. De aanvraag ligt ter inzage, tijdens openingsuren, bij de informatiebalie, gevestigd aan het Raadhuisplein 1 te Oldebroek. Binnen twee weken na deze publicatie kan iedere belanghebbende schriftelijk of mondeling een zienswijze op de kapaanvraag indienen bij burgemeester en wethouders van Oldebroek, Postbus 2, 8096 ZG Oldebroek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet binnen de genoemde termijn van twee weken telefonisch een afspraak worden gemaakt via (0525) 63 82 54.

VERGUNNINGEN
(besluiten waartegen bezwaar mogelijk is)


*van college B en W

VERGUNNINGEN/TOEKENNINGEN WONINGWET

BOUWVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor het:
- oprichten van een woning, Ottenweg 16-A te Oldebroek (20090247-Fase 1/RO - 4 februari 2010);
- geheel oprichten van een bedrijfswoning, Elzenweg 11 te Oldebroek (20090183-Fase 1/RO - 10 februari 2010);
- geheel plaatsen van 16 woningen, Huisstede 1 t/m 16 (even en oneven) te Oldebroek (20100016/RO - 10 februari 2010).

Het dossiernummer en de datum van verzending staan tussen haakjes achter de aanvraag/melding vermeld. Voor meer informatie kunt u, op werkdagen tijdens openingsuren, contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van toezending van dit besluit hiertegen bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, postbus 2, 8096 ZG Oldebroek. In afwachting van een beslissing op het bezwaarschrift kan schorsing van het besluit of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE te Zutphen. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd.

BOUWVERGUNNING MET ONTHEFFING
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor het:
- vervangen van bijgebouwen door een kapschuur, Zuiderzeestraatweg 666 te Hattemerbroek (door ontheffing op grond van artikel 3.23, van de Wro) (20090037/RO - 5 februari 2010);
- oprichten van een hooischuur met buitenberging, Zuiderzeestraatweg 638 te Hattemerbroek (door ontheffing op grond van artikel 3.23, van de Wro) (20090021/RO - 9 februari 2010).

Het dossiernummer en de datum van verzending staan tussen haakjes achter de aanvraag/melding vermeld. Voor meer informatie kunt u, op werkdagen tijdens openingsuren, contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van toezending van dit besluit hiertegen beroep instellen bij de rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE te Zutphen. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. In afwachting van een uitspraak op het beroepschrift kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om schorsing of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd.

SLOOPVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben sloopvergunning verleend voor het:
- slopen van een woning met bijgebouwen, Stationsweg 44 te Wezep (20100006/RO - 9 februari 2010).

Het dossiernummer en de datum van verzending staan tussen haakjes achter de aanvraag/melding vermeld. Voor meer informatie kunt u, op werkdagen tijdens openingsuren, contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van toezending van dit besluit hiertegen bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, postbus 2, 8096 ZG Oldebroek. In afwachting van een beslissing op het bezwaarschrift kan schorsing van het besluit of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE te Zutphen. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd.

KAPVERGUNNING
De volgende kapvergunningen zijn verleend aan:

- de heer P.J. Starreveld uit Wezep voor het kappen van zes bomen op het perceel Engelandsweg 19 in Wezep;
-de heer H.J. Kofflard uit Zwolle voor het kappen van zeventien bomen op het perceel Vogelzandveldweg 23, kavel/huisje 31 in Hattemerbroek;
- de heer J. Schuurman uit Wezep voor het kappen van twee bomen op het perceel De Ploeg 12 te Wezep.

VERKEERSBESLUIT
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten:
- mevrouw R. van den Bosch-Bredewoud wonende aan de Hulstraat 17 in Wezep een parkeerontheffing te verlenen voor het parkeren van een auto met kenteken 08-VJH-7 op de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats die bedoeld is voor een auto met kenteken 53-BS-FD. Dit voor de termijn dat een vervangende nummerplaat onder het verkeersbord nog niet beschikbaar is.


*van de burgemeester

VERGUNNING
De volgende vergunningen zijn verleend aan:

- mevrouw H. Buitenhuis uit Kamperveen namens Hulptroep FM voor het houden van een evenement 'Hulptroep FM Feest' op vrijdag 19 februari 2010 van 20.00 uur tot 01.00 uur 's nachts en op zaterdag 20 februari 2010 van 20.00 tot 24.00 uur op het opslagterrein van de heer J. Bakker aan de Koemkolkweg in Oosterwolde. Ontheffing wordt verleend op het verbod om tijdens het feest een geluidsinstallatie te gebruiken.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kan gevraagd worden bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE, Zutphen. Hiervoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer inlichtingen hierover: telefoon (0525) 638 200.

ONTHEFFING BESTEMMINGSPLAN
OP GROND VAN DE WET RUIMTELIJKE ORDENING
Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.24 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Awb bekend dat zij voornemens zijn om op basis van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 4.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening gegeven mogelijheid ontheffing te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan en om de bouwvergunning te verlenen:
- Oldebroek-dorp; Voor het vergroten en verplaatsen van de berging/carport op het perceel Stationsweg 20BG te Oldebroek, bouwplan 20090326/RO; Het ontwerpbesluit en de ontwerpbouwvergunning, met de bijbehorende stukken liggen met ingang van 17 februari 2010 gedurende zes weken voor een ieder tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Oldebroek, bij het loket op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zienswijzen omtrent het voornemen om ontheffing te verlenen en het bouwplan naar voren brengen. De zienswijze dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek, Postbus 2, 8096 ZG Oldebroek. Gedurende deze termijn kan een ieder ook mondeling hun zienswijze naar voren brengen. Daartoe kan tijdens kantooruren een afspraak worden gemaakt met dhr. J.W. van Hoorn van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (0525) 638333.

WET MILIEUBEHEER
BEKENDMAKING DEFINITIEVE VERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat een milieuvergunning, onder het stellen van voorschriften om mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu vanwege de inrichting tegen te gaan, is verleend aanvoor
Koemkolk CVeen revisievergunning voor een pluimveebedrijf De stukken die betrekking hebben op bovengenoemde aanvraag liggen van 17 februari 2010 tot en met 31 maart 2010 ter inzage: a.in het gemeentehuis en de hulpsecretarie op werkdagen tijdens openingstijden; b. in het gemeentehuis na telefonische afspraak op woensdagen van 17.00 tot 20.00 uur gedurende de genoemde termijn van tervisielegging. Tegen de verleende milieuvergunning kan van 18 februari 2010 tot en met 31 maart 2010 beroep worden ingesteld door:
-de aanvrager;

-degene die zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
-de betrokken adviseurs;

- degene die zienswijzen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. Een eventueel beroepschrift moet in tweevoud worden gericht en verzonden aan de Afdeling bestuurs­rechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Indien tegen de beschikking beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig de Wet op de Raad van State bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek worden gedaan tot schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voor­ziening. Voor afspraken en informatie kunt u contact opnemen met de heer C. van der Graaf of mevrouw A. Groote Stroek, tel (0525) 638333.

KWIJTSCHELDING
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
Een belastingplichtige kan kwijtschelding van gemeentelijke belastingen krijgen als inkomen en vermogen niet boven een bepaald bedrag komen. Als u in 2009 kwijtschelding hebt gehad en toestemming heeft gegeven voor opvragen van gegevens bij Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), heeft u al bericht ontvangen over de kwijtschelding in 2010. Als u op 1 januari 2010 een uitkering via de Wet Werk en Bijstand krijgt en in 2009 geen kwijtschelding hebt aangevraagd, hebt u een aanvraagformulier toegestuurd gekregen. Als u geen uitkering hebt en toch kwijtschelding wilt aanvragen, kunt u een aanvraagformulier afhalen bij het gemeentehuis in Oldebroek of het Dorpskantoor in Wezep. Ook kunt u telefonisch een formulier aanvragen (telefoonnummer 0525-638200). Samen met de gevraagde bewijsstukken moet u het formulier terugsturen naar gemeente Oldebroek, t.a.v. afdeling Financiën, Antwoordnummer 53, 8070 VS Oldebroek. U kunt het formulier ook invullen via onze website www.oldebroek.nl., via de link snel naar: diensten digitaal aanvragen.

AANWIJZING ZWEMWATEREN 2010
PROVINCIE GELDERLAND
Ter inzage legging
De provincie Gelderland heeft besloten om 57 zwemgelegenheden in oppervlaktewater aan te wijzen als zwemwater. De provincie houdt tijdens het zwemseizoen de hygiëne, veiligheid en waterkwaliteit in de gaten. Eventueel kan de provincie tijdelijk een negatief zwemadvies instellen. Zwemmers krijgen het advies om te zwemmen bij de aangewezen locaties. Basis voor de aanwijzing is de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en de Waterverordening Gelderland.

Nieuwe locatie
Iedereen kan bij de provincie suggesties doen voor nieuwe zwemwaterlocaties. De provincie beoordeelt die suggesties op veiligheid, waterkwaliteit en of een groot aantal zwemmers op de locaties kan worden verwacht. Uiteindelijk beslissen Gedeputeerde Staten van Gelderland of de locatie als zwemwater kan worden aangewezen. In verband met de zorgvuldige voorbereiding bedraagt de looptijd van de procedure voor aanwijzing twee jaar.

Inspraakreacties
De lijst voor 2010 ligt van 3 februari tot en met 19 maart 2010 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van Oldebroek, bij het Waterschap Veluwe en bij de provincie Gelderland. Belanghebbenden kunnen schriftelijk of mondeling hun zienswijzen naar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX te Arnhem onder vermelding van zaaknummer 2010-000909. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze en het verkrijgen van inlichtingen kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket van de provincie Gelderland, telefoon (026) 359 9999.

De lijst Aanwijzing Zwemwateren 2010 vindt u ook op www.gelderland.nl/zwemwater. U kunt uw zienswijze echter niet kenbaar maken via deze website.