Gemeente Hoorn

Hoorns integratiebeleid boekt resultaat

De gemeente heeft in 2009 laten onderzoeken in hoeverre het gemeentelijke integratiebeleid succesvol is. Uit dit onderzoek blijkt dat het Hoornse beleid vruchten afwerpt. Op het gebied van werk is met name de inzet van allochtone re-integratiecoaches succesvol. De coaches hebben door intensieve begeleiding meerdere allochtonen die ver van de arbeidsmarkt stonden aan het werk geholpen.

Ook de inzet van buurtmoeders om allochtone inwoners te activeren tot participatie blijkt succesvol te zijn. Op het gebied van inburgering zijn de deelnemers over het algemeen positief over hun trajecten. Met name omdat deze niet alleen gericht zijn op taalonderwijs, maar ook op maatschappelijke activering. Daardoor kunnen inburgeraars makkelijker contact leggen met autochtonen en zijn ze beter voorbereid op werk of scholing. Verbeterpunten in het integratiebeleid zijn er vooral op het gebied van voorkomen van voortijdig schooluitval bij scholieren en overgewicht bij jongeren.

Sinds 2007 beschikt de gemeente over een diversiteits- en integratiemonitor. Elke twee jaar brengt I & O Research met deze monitor de resultaten en ontwikkelingen van het Hoornse integratiebeleid in beeld. Dit beleid richt zich op drie speerpunten: taal en inburgering; onderwijs, opvoeding en jeugdbeleid; en werk. In Hoorn is tachtig procent van de bevolking autochtoon, twaalf procent is niet-westers allochtoon, en acht procent is westers allochtoon. Deze verdeling komt overeen met de landelijke gemiddelden.

Taal en inburgering
De meeste inburgeraars zijn tevreden zijn over de informatievoorziening van de gemeente. Ook vinden ze dat er goed wordt ingespeeld op hun vragen en reacties. Zo zijn er op aanvraag van de inburgeraars avondlessen gekomen. Inburgeraars zijn over het algemeen positief over de duale trajecten. Dit houdt in dat er naast taallessen veel aandacht is voor maatschappelijke activering. Bijvoorbeeld in de vorm van een taalstage, een taalmaatje of beroepsscholing. Wel geven ze aan dat er bij de indeling van de klassen meer rekening moet worden gehouden met de opleidingsniveaus van de deelnemers.

Werk
Op het gebied van het toeleiden naar werk is gemeente Hoorn goed op weg. Vooral de inzet van allochtone re-integratiecoaches om allochtonen aan het werk te helpen, is succesvol. Deze coaches verzorgen op maat gesneden trajecten. Blijvende aandacht is nodig voor voldoende stageplaatsen voor jongeren. De gemeente is bezig om leerwerkplekken te creëren voor jongeren onder de 27 jaar.

Verbeterpunten
Het voortijdig schooluitval onder allochtone scholieren en het overgewicht bij allochtone jongeren vergen blijvende aandacht. Het college neemt deze en de overige verbeterpunten mee in de uitvoering van de integratieagenda 2007-2012
Laatste wijziging van deze pagina: 16 februari 2010