Gemeente Enschede

Enschede besteedt volledige budget onderwijshuisvesting

Berichtgeving onderwijsbond onzorgvuldig

De Algemene Onderwijsbond (Aob) berichtte vorige week dat diverse gemeenten minder geld aan onderwijshuisvesting besteden dan dat ze aan middelen van het Rijk zouden ontvangen. Volgens de opgave van de bond zou Enschede iets meer dan de helft van de inkomsten uitgeven aan onderwijshuisvesting. Uit berekeningen van de gemeente blijkt nu dat dit niet klopt.
De gemeente Enschede geeft in 2009 en 2010 respectievelijk 14,7 en 17,8 miljoen euro uit en niet de 8,2 miljoen die de Aob over 2009 berekende. Gemiddeld besteedt Enschede dus meer aan onderwijshuisvesting dan de Aob aan inkomsten becijferde. Het verschil in berekening is voor het grootste deel te verklaren doordat de Aob niet alle posten onderwijshuisvesting op de gemeentelijke begroting heeft meegeteld.

Verder schetst de AOb ten onrechte het beeld, dat er jaarlijks een budget Onderwijshuisvesting vanuit het Rijk beschikbaar wordt gesteld dat aan onderwijshuisvesting uitgegeven zou moeten worden. De middelen die gemeenten ontvangen via het gemeentefonds kunnen met een grote mate van beleidsvrijheid worden ingezet. De jaarlijks noodzakelijk geachte uitgaven voor onderwijshuisvesting worden dan ook niet door het Rijk vastgesteld, maar de gemeenteraad. Elk jaar vindt intensief overleg plaats tussen de schoolbesturen en de gemeente, resulterend in een voorstel tot besteding van een budget Onderwijshuisvesting.

Appels en peren
Elke gemeente heeft zijn eigen begrotingsystematiek en een vergelijking op één onderdeel schiet dan ook te kort. Er is geen nader onderzoek gedaan naar andere begrotingsposten binnen gemeenten die met onderwijshuisvesting te maken hebben. Zo zijn er bij grote gemeenten vaak grootschalige projecten op het gebied van onderwijshuisvesting waarvoor een aparte begrotingspost wordt ingericht. In Enschede zijn de investeringen in Brede Scholen in diverse wijken van de stad en ook Scholingsboulevard voorbeelden van substantiële bijdragen aan de kwaliteit van de onderwijshuisvesting die in aparte begrotingsposten zijn ondergebracht. Ook zijn er huisvestingszaken die op praktische gronden anders worden ingericht. In Enschede is er voor gekozen om de voorzieningen voor gymnastiekonderwijs onder te brengen bij het gemeentelijke Vastgoedbedrijf en de uitvoering bij de afdeling Sport neer te leggen. Deze uitgaven hebben direct betrekking op onderwijshuisvesting, maar worden in het AOb-onderzoek niet meegeteld. Daarnaast is het zo dat enige schommelingen in de uitgaven voor onderwijshuisvesting niet onlogisch zijn. Vaak kennen grote projecten een lange aanlooptijd. Gemeenten houden daar budgettair rekening mee en geven in de jaren voorafgaand aan een dergelijk project minder uit.

Geplaatst: 16 februari 2010.

16 februari 2010