Gemeente Lingewaard


Bekendmakingen / Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan

Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken overeenkomstig artikel
1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor de realisatie van 32 appartementen in Huissen.

Het plangebied is gelegen op de hoek van de Black Alicante, Frankentaler en de Golden Champion nabij de rotonde aan de Stadswal te Huissen.

Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt gemeld dat er op dit moment nog geen stukken ter inzage worden gelegd en er geen mogelijkheid is tot het indienen van zienswijzen.

Eerst bij ter visie legging van het ontwerp-bestemmingsplan bestaat deze mogelijkheid.

Tevens wordt er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld om advies over het voornemen tot voorbereiding van het bestemmingsplan uit te brengen.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met mevrouw
A. van Kampen/G. Brandsma van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (026) 326 0148/165.