Gemeente Westvoorne


Instemming college Westvoorne met aanpassingen Westvoorneweg

Het college van burgemeester & wethouders heeft onlangs ingestemd met de herinrichting c.q. verbreding van de provinciale weg N496 en de aanleg van twee rotondes.

Deze wegaanpassingen zijn nodig omdat ook de N496 moet voldoen aan de inrichtingseisen van âDuurzaam Veiligâ. De opmerkingen van omwonenden, die geuit zijn tijdens de hoorzittingen, worden gedeponeerd bij het provinciebestuur. Deze opmerkingen betreffen de snelheid, het vrachtverkeer en één van de twee aan te leggen rotondes. Hoewel het gemeentebestuur de noodzaak van de werkzaamheden inziet, deelt zij de zorg van omwonenden over het vele vrachtverkeer van en naar de Maasvlakte dat gebruik maakt van de N496. Om dit vrachtverkeer zoveel mogelijk te weren, heeft de gemeente er, mede in het licht van de discussie over de bereikbaarheid van de regio, bij de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat op aangedrongen passende maatregelen te treffen om dit âsluipverkeerâ tegen te gaan.