Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Antwoorden op kamervragen over het bericht Alkmaar moet agenten zelf gaan betalen

11 februari 2010

2010Z00813 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het onderzoek van de gemeente Alkmaar om zelf agenten in dienst te gaan nemen. (Ingezonden 18 januari 2010)
1 Wat is uw reactie op het bericht dat de gemeente Alkmaar op verzoek van de lokale PvdA- fractie gaat onderzoeken of het mogelijk is om zelf agenten in dienst te nemen? 1)
2 Acht u het in dienst nemen van agenten door een gemeente een wenselijke situatie? Zo nee, waarom niet? 5 Deelt u de zorg dat als gemeenten zelf politie in dienst gaan nemen, er qua veiligheid een tweedeling komt tussen arme en rijke gemeenten? Zo nee, waarom niet? Antwoord vraag 1, 2 en 5: Het aanstellen door een gemeente van executief politiepersoneel is juridisch niet mogelijk. Immers in artikel 4 van de Politiewet staat dat de politie bestaat uit 25 regiokorpsen en het Korps Landelijke Politiediensten. En alleen een ambtenaar van politie kan worden aangesteld voor de uitvoering van de politietaak. Gezien het regionale bestel van de politie is dit ook niet gewenst; het regionaal college bepaalt de verdeling van de sterkte en houdt daarbij rekening met de (gemeentelijke) verschillen in behoefte. Op het moment dat een gemeente een ambtenaar in dienst neemt, kan deze ambtenaar nooit zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak zoals die is beschreven in de Politiewet. Wel kan een gemeente besluiten tot het aanstellen van toezichthouders in aanvulling op de politie.
3 Deelt u de mening dat het in dienst nemen van agenten een landelijke aangelegenheid is? Zo nee, waarom niet? Antwoord vraag 3: Het werven en selecteren van nieuw executief politiepersoneel is conform afspraak landelijk georganiseerd bij de Politie Academie. Agenten komen vervolgens echter in dienst bij een regionaal korps. Waar zij binnen de regio worden ingezet is een aangelegenheid van het regionaal college.
4 Deelt u de mening dat dit onderzoek van de gemeente Alkmaar een duidelijk signaal is dat de bezuinigingen op de politie ten koste gaan van de inzet van politie op straat? Zo nee, waarom niet? 6 Waaruit bestaan de sterkteproblemen in het korps Noord-Holland Noord? Hoeveel werkplekken verdwijnen er de komende jaren, waardoor de gemeente Alkmaar zich genoodzaakt voelt om zelf agenten in dienst te nemen? 7 Zijn deze problemen een gevolg van de voorgenomen bezuinigingen? Kunt u dit antwoord toelichten? Antwoord vraag 4, 6 en 7: Het korps Noord-Holland Noord (NHN) kent een sterkteafspraak voor 2010 van 1.382 fte. Halverwege 2009 had het korps een sterkte van 1.347 fte1. Dit betekent dat het korps met haar sterkte binnen de bandbreedte van 2,5 % blijft. Financieel heeft het korps de afgelopen jaren aangetoond dat de ambitie om het korps weer financieel gezond te maken zijn vruchten afwerpt. In de conceptbegroting van NHN wordt een daling naar 1320 fte voorzien. Deze begroting behoeft mijn goedkeuring.
1) Gemeente.nu, 13 januari 2010: "' 'Alkmaar moet agenten zelf gaan betalen'" http://www.gemeente.nu/web/Beleidsterreinen/Bestuurszaken/Openbare-orde-en-veiligheid/Openbare-orde-en-veiligheid-Artikel/Alkmaar-moet-agenten-zelf-gaan-betalen.htm
1 Bron: Polbis