Forum


17 februari 2010

Who's Right(s)?

Applying the human rights frame to national migration policies. Tijdens deze FORUM conferentie zullen diverse experts en geïnteresseerden op het gebied van vreemdelingenrecht, mensenrechten en internationale betrekkingen bij elkaar komen om de huidige mensenrechten situatie van migranten en asielzoekers in Nederland te bespreken.

Vragen die tijdens de conferentie aan de orde komen zijn:


* Wat is de impact van internationale kritiek op nationale wetgeving and beleid?

* Hoe kan Nederland haar voortrekkersrol als beschermer van mensenrechten behouden?

FORUM wil hiermee met toonaangevende experts het samenwerkingproces van relevante actoren, die samen vormgeven aan Nederlands beleid ten aanzien van de mensenrechten van migranten, bespreken.

Aanleiding voor deze conferentie is het onderzoeksrapport ``Who's Right(s)? Internationaal Toezicht op de Naleving van Mensenrechten van Migranten in Nederland 2000 - 2008'' uitgevoerd door Dominique van Dam (Radboud Universiteit Nijmegen). De centrale vraag van het rapport is: `Wat is het effect van internationale monitoring op Nederlandse wetgeving en beleid in relatie tot de mensenrechten van migranten?' Het rapport zal tijdens de conferentie worden overhandigd aan de Staatssecretaris van Justitie Nebahat Albayrak.

U kunt het rapport bestellen bij Wolf publishers (www.wolfpublishers.nl). Tevens is deze vanaf 17 februari beschikbaar op onze website.

Conference Programme
9.30
Aanmelding
Registration
10.00-10.10
Opening plenaire sessie door dagvoorzitter Pieter Boeles Opening Plenary by Chairman Pieter Boeles
10.10-10.30
Keynote speech door Joanna Goodey, directeurafdeling Vrijheid en Recht van European Union Agency forFundamental Rights (FRA) Keynote address by Ms Joanna Goodey, Head of Department Freedom and Justice, European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) 10.30-11.00
Presentatie van het rapport "Who's Right(s)? Internationaal toezicht op de mensenrechten van migranten in Nederland 2000-2008" door Kees Groenendijk, met mogelijkheid tot vragen
Presentation of the report "Who's Right(s)? International monitoring of compliance with human rights of migrants in the Netherlands 2000-2008" by Kees Groenendijk with possibility for Q&A 11.00-11.15 Sadik Harchaoui overhandigt rapport ``Who's Right(s)? Internationaal Toezicht op de Naleving van Mensenrechten van Migranten in Nederland 2000-2008" aan Staatssecretaris Nebahat Albayrak Sadik Harchaoui offers report "The effect of the supervision of international organisations on exercising the human rights of migrants in the Netherlands" to State Secretary for Justice Nebahat Albayrak 11.15-11.25 Reactie Staatssecretaris Nebahat Albayrakop report State Secretary Nebahat Albayrak provides comments on the content of the report
11.25-11.45 Koffie pauze
Coffee Break
11.45-12.30
Panel discussie ``Internationale monitoring: is coördinatie mogelijk/ wenselijk/nodig?'' met:

* H.P. Schreinemachers, Plaats- vervangend directeur Vreemdelingenbeleid, Ministerie van Justitie
* Eduard Nazarski, Directeur Amnesty International (Nederland)
* Tineke Strik, Eerste kamer lid Groen Links, lid Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

* Barbara Oomen, Voorzitter platform Mensenrechteneducatie

Panel discussion ``International monitoring : is coordination possible, desirable, needed?'' with :

* H.P. Schreinemachers, Deputy Director Department for Immigration Policy, Ministry of Justice

* Eduard Nazarski , Director Amnesty International (Netherlands)
* Tineke Strik, Member of the Senate of the Netherlands and of the Parliamentary Assembly Council of Europe
* Barbara Oomen, Director Human Rights Education Platform

12.30-13.30 Lunch
13.30-13.45 Introductie workshops door dagvoorzitter Introduction to the workshops by Chairman
13.45-14.45

Workshop 1: Who is Right? De procedures rondom asiel beoordeling onder de loep / Scrutinising asylum procedures

* Flip Schüller, Gespecialiseerd advocaat vreemdelingenrecht bij Böhler Franken Koppe Wijngaarden
Specialised attorney asylum-law for Böhler Franken Koppe Wijngaarden

* Teun van Os van den Abeelen, Coördinerend vice-president van de arrondissementsrechtbank Amsterdam en oud voorzitter Adviescommissie voor Vreemdelingen

Workshop 2: Who is Right? De evaluatie van de Wet inburgering buitenland (Wib)/ The evaluation of the Civic Integration Act Abroad
* Gerrie Lodder, Docent en onderzoeker Instituut voor Immigratierecht, Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden Lecturer and researcher Institute for Immigration law, Faculty of Law, Leiden University

* Karin de Vries, Promovenda en docent Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam Ph.D. candidate and lecturer Faculty of Law, VU University Amsterdam

Workshop 3: Who's Right(s)? Afstemming actoren in het bewaken van mensenrechten / Achieving better results through effort-coordination
* RoelandBöcker, Agent van de Nederlandse regering bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en mensenrechtenjurist bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Government Agent of the Netherlands to the European Court of Human Rights and legal counsel at the Ministry of Foreign Affairs
* Maxim Ferschtman, Advocaat De Vreede Advocaten en senior legal advisor Open Society Justice Initiative
Attorney De Vreede Advocaten and senior legal adviser for the Open Society Justice Initiative

14.45-15.00 Koffie pauze
Coffee Break
15.00-15.30 Conclusies door dagvoorzitter
Conclusions by chair
15.30-16.00 Afsluiting door Pieter Boeles en Sadik Harchaoui Closure by Pieter Boeles and Sadik Harchaoui

foto

17^th of February 2010
Koninklijke Schouwburg - The Hague
09.30 - 16.00