Deelgemeente Kralingen-Crooswijk Rotterdam

Stedenbouwkundige visie Oud Crooswijk-Rubroek vastgesteld

De deelraad van Kralingen-Crooswijk heeft op 4 februari de stedenbouwkundige visie Oud Crooswijk-Rubroek vastgesteld.

De visie geeft een aanzet om de stedenbouwkundige structuur van de twee wijken te verbeteren, net als de inrichting van de openbare ruimte en de kwaliteit van de woningen. Ook biedt de visie de mogelijkheid om een gevarieerd woningaanbod te realiseren.

De stedenbouwkundige visie geeft per wijk een ontwikkelingsrichting aan. Voor met name Oud Crooswijk zijn voorstellen gedaan om de stedenbouwkundige structuur te wijzigingen. De huidige stratenstructuur is chaotisch met afwisselend voor- en achterkanten van woningen aan straten en pleinen. Een andere belangrijke ontwikkeling is het aantrekkelijk maken van de oevers van de Rotte, als zicht- en verblijfsgebied.

Kader voor plannen PWS

De stedenbouwkundige visie vormt voor langere tijd het kader voor de sloop- en nieuwbouwplannen van woningcorporatie PWS. De deelgemeente Kralingen-Crooswijk zal in samenwerking met PWS en de stedelijke diensten dS+V en OBR een plan van aanpak opstellen over hoe aan de ontwikkelingsrichtingen uit de visie vorm gegeven kan worden. Ook zal een voorstel worden gedaan voor de aanpak van de parkeerproblematiek. De Tamboerlocatie is binnen het plan van aanpak een belangrijk onderdeel, omdat hier mogelijkheden onderzocht worden om de winkelfunctie in Oud Crooswijk en de aansluiting met Nieuw Crooswijk te verbeteren.

Aanvullend onderzoek

De visie geeft aan dat voor een aantal onderdelen nader onderzoek nodig is. Zo zal bijvoorbeeld het gebruik, het beheer en de functie van de binnenterreinen nog geïnventariseerd worden. En zal er cultuurhistorisch onderzoek komen naar de waarde van voor Oud Crooswijk en Rubroek karakteristieke gebouwen.

Wijkvisie als basis

In 2006 is de wijkvisie Oud Crooswijk en Rubroek vastgesteld. In deze visie worden sociaal, economisch en fysiek een aantal gewenste ontwikkelingen geschetst. Op basis van de wijkvisie is de stedenbouwkundige visie Oud Crooswijk-Rubroek opgesteld. In juni 2009 is de concept stedenbouwkundige visie aan bewoners en belanghebbenden gepresenteerd. Naar aanleiding van de presentatie is een aantal reacties ontvangen. De reacties zijn zo veel mogelijk verwerkt in de visie die begin februari door de deelraad is vastgesteld.

Op de website van de deelgemeente kunt u de stedenbouwkundige visie lezen.

De stedenbouwkundige visie stelt voor karakteristieke panden zo mogelijk te behouden en te renoveren. Aan het Frederiksplein gebeurt dit binnenkort, bij de verbouwing van de pakhuizen tot appartementen.