Gemeente Dalfsen

Sportraad Dalfsen slaat nieuwe weg in

17-02-2010

Sportraad Dalfsen wil optreden als onafhankelijke organisatie.

Per 1 januari 2011 treedt de Sportraad Dalfsen op als onafhankelijke organisatie en niet meer als een door de gemeente ingesteld adviesorgaan. De Sportraad `nieuwe stijl' moet een belangenbehartiger zijn voor de georganiseerde én niet-georganiseerde sport in de gemeente Dalfsen. Dat is althans de wens van het bestuur van de huidige Sportraad.

Eind januari hebben alle sportverenigingen een brief van de Sportraad ontvangen met daarin de nieuwe plannen. Daarbij is een vragenlijst gevoegd waarin wordt gevraagd of de sportverenigingen ook achter deze plannen staan. De huidige Sportraad wenst een actievere, initiërende rol te vervullen door meer in te spelen op actuele ontwikkelingen op het terrein van sport en bewegen en deze kennis te delen met de sportverenigingen. In de gemeente Dalfsen fungeert de Sportraad op dit moment als adviesorgaan voor het gemeentebestuur voor de sport en functioneert als intermediair tussen de sportverenigingen en het gemeentebestuur. Uit eigen onderzoek is komen vast te staan dat een adviesorgaan, zoals de huidige Sportraad, in de praktijk nog maar weinig voorkomt. In plaats daarvan functioneren sportraden als de belangenbehartigers van de sportverenigingen op het terrein van sport en bewegen. Dit sluit ook beter aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen.

Taken
Er is een profiel van de nieuwe Sportraad Dalfsen vastgesteld. Naast het gevraagd en ongevraagd adviseren van het gemeentebestuur over het (toekomstige) beleid op het gebied van sport, welzijn en gezondheid worden als belangrijkste taken genoemd:

· het behartigen van de belangen van de georganiseerde als ook de niet-georganiseerde sport alsmede de daarbij betrokken vrijwilligers in de gemeente Dalfsen;

· de sport inzetten als instrument voor het bereiken van maatschappelijke doelen. Voorbeelden: inspelen op het bestrijden van overgewicht en het activeren van 50+ ers, met sport en bewegen als hulpmiddel;

· het stimuleren en propageren van de beoefening van sport en bewegen in de gemeente Dalfsen;

· een actieve rol gaan spelen in het plaatselijke netwerk van organisaties voor jeugd, ouderen, onderwijs en gezondheidszorg in relatie met sport en bewegen.

De nieuwe Sportraad is dus niet meer een door de gemeente ingesteld adviesorgaan, maar een organisatie die optreedt als belangenbehartiger van de georganiseerde en niet-georganiseerde sport in de gemeente Dalfsen. De gemeente heeft geen invloed meer op de samenstelling van de Sportraad.

Reacties
Het is de bedoeling dat de nieuwe Sportraad op 1 januari 2011 van start gaat. In mei/juni 2010 wordt de kandidaatstelling voor het nieuwe bestuur opengesteld. De gemeenteraad van Dalfsen en alle sportverenigingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht van het veranderingstraject van de Sportraad en zij kunnen reageren op de voorgestelde plannen. Ook wil de Sportraad graag dat de niet-georganiseerde sporters en ouderen participeren in de nieuwe Sportraad. Deze doelgroepen worden opgeroepen te reageren op de plannen voor de beoogde Sportraad. Bij het secretariaat van de Sportraad (Pastoriestraat 39, 7721 CV Dalfsen, telefoon 0529-433717, joop-dijkstra@hotmail.com ) is meer gedetailleerde info te krijgen over de Sportraad nieuwe stijl en kan de vragenlijst opgevraagd worden. De brief met vragenlijst is hier eveneens te downloaden. Alle reacties worden betrokken bij het opstellen van het definitieve profiel van de Sportraad.

Oproep
De Sportraad Dalfsen roept alle sportverenigingen en sportgelieerde organisaties op te reageren. Zij hoopt daarmee voldoende draagvlak te krijgen om haar plannen voor een andere Sportraad verder uit te kunnen werken.