Milieudienst Rijnmond

Ondertekening Convenant RegioGIS

17.02.2010 10:00

Op 20 januari hebben Stadsregio Rotterdam, het Havenbedrijf, GGD Rotterdam-Rijnmond, de DCMR Milieudienst Rijnmond en de samenwerkende diensten Gemeentewerken, dS+V en Ontwikkelingsbedrijf van Gemeente Rotterdam hun handtekening gezet onder het convenant RegioGIS.

Met de ondertekening van het Convenant hebben de partijen aangegeven serieus werk te gaan maken van de gegevens-uitwisseling in de regio en afspraken te willen maken over de kwaliteit en actualiteit van de gedeelde gegevens.

De gegevens over de kwaliteit van het milieu van de DCMR worden daarmee op een snelle manier toegankelijk voor andere partijen in de regio die met het milieu van doen hebben. Deze partijen kunnen zo in een vroeg stadium milieuaspecten meewegen in hun planontwikkeling. Uiteindelijk biedt de verbeterde ontslutiing ook mogelijkheden om inwoners van de Rijnmond te voorzien van informatie over de kwaliteit van hun omgeving. Onder leiding van de Stadsregio wordt daartoe aansluiting gezocht bij het project Atlas van de Leefomgeving van VROM. Dit laatste project richt zich specifiek op de ontsluiting van informatie over de leefomgeving voor burgers en bedrijven.

Een andere belangrijke stap in 2010 is het betrekken van de provincie en de regiogemeenten bij RegioGIS, om er daadwerkelijk een regionaal platform van te maken. Hierin is ook een rol voorzien voor de DCMR, vanwege de regionale schaal waarop wij werken. Het streven is het aantal ondertekenaars van het Convenant in 2010 flink te laten toenemen.