Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Datum 15 februari 2010 Uw brief 2009Z24010/2009D638

stand van zaken VN-Gehandicaptenverdrag

Geachte voorzitter,

Bij brief van 11 december 2009 heeft Uw Commissie VWS mij verzocht om een stand-van-zakenbrief inzake de implementatie/ratificatie van het VN- gehandicaptenverdrag.
Zoals ik u bij brief van 18 september 2009 heb gemeld, zijn de wetsvoorstellen voor ratificatie van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in voorbereiding. Vanzelfsprekend komen in dit proces vragen aan de orde met betrekking tot de verhouding van wetgeving tot het verdrag waarnaar ik heel nauwkeurig wil kijken. Een voorbeeld hiervan is de verhouding met het wetsvoorstel zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Tweede Kamer 2008-2009, 31 996, nr. 2), waarop Uw Kamer mij terecht heeft gewezen.

In de voorbereiding wil ik goed contact houden met de verschillende NGO's die nauw betrokken zijn bij het verdrag.

Tijdens het algemeen overleg met Uw Commissie VWS op 7 oktober 2009 heb ik gezegd na te willen gaan of het ratificatieproces versneld kan worden naar aanleiding van ervaringen in landen als bijvoorbeeld Duitsland. De constitutionele procedures in Nederland en in andere Europese landen, die al geratificeerd hebben, verschillen vooral op het punt dat voorafgaande aan ratificatie de benodigde wetswijzigingen moeten hebben plaatsgevonden. Dit is in Nederland het geval, terwijl landen als bijvoorbeeld Duitsland nog na ratificatie voorstellen tot wetswijziging kunnen opstellen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

de Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. dr. J. Bussemaker Pagina 1 van 1


---- --