CDA afdeling Gelderland


CDA: Windmolens en het inpassingsplan*

---

In het klimaatprogramma van de provincie staat de ambitie om in 2015 windmolens met een totaal van 140 MW aan piekvermogen geplaatst te hebben.
Een ambitie waar ook het CDA ja tegen heeft gezegd. Gelderland is goed op weg om deze ambitie te realiseren. Eind 2010 zal er voor 104 MW in vastgestelde bestemmingsplannen zijn geregeld. Hiermee wordt voldaan aan de BLOW-afspraken met het rijk, IPO en VNG (±100 MW windenergie eind 2010)

Op dit moment ligt de Crisis- en herstelwet bij de 1^e kamer voor goedkeuring.

Deze wet verplicht provincies om in principe ( de verplichting vervalt als je al aan de voor de provincie gestelde minimum realisatienorm voldoet) gehoor te geven aan verzoeken om inpassingsplannen voor windenergie tussen de 5 en 100 MW.

Nu heeft Gelderland ruime zoekzones voor windenergie. Als voor alle zoekzones aanvragen ingediend worden, leidt dit tot een enorme verrommeling van het Gelders landschap.

Om deze verrommeling tegen te gaan, wil de provincie een nieuwe structuurvisie voor windenergie ontwikkelen, waarbij tevens de relatie gelegd wordt met andere vormen van duurzame energie in Gelderland.

Naar verwachting zal najaar 2010 een concept-structuurvisie gereed zijn.

Het CDA vindt het een goede zaak om deze structuurvisie te maken.

Vooruitlopend en reagerend op de (komende?) Crisis- en herstelwet is er een voorstel van het college van GS om alvast het instrument ââinpassingsplanââ te gaan gebruiken voor de realisatie van windmolenprojecten. Dit ook als reactie op aanvragen van planontwikkelaars.

Het CDA is daar om een aantal redenen niet voor n.l.:


- Het lijkt het CDA niet verstandig om vooruitlopend op- en in afwachting van een nieuwe structuurvisie over windenergie alvast tot inpassingsplannen over te gaan zonder deze totaalafweging.


- De noodzaak om een inpassingsplan te maken ontbreekt op dit moment. (zie motivatie en data hiervoor)


- In het voorstel tot een inpassingsplan voor de gemeente Zevenaar was er geen sprake van overleg met de gemeente. Een van de afspraken die is gemaakt bij de totstandkoming van de Wro-agenda was dat voordat wordt overgegaan tot het toepassen van een inpassingsplan altijd overleg gevoerd moet worden, en afstemming gezocht moet worden met de betrokken overheden. De inzet van een inpassingsplan vormt het sluitstuk van een proces.


* Een inpassingsplan behoort tot een van de instrumenten die de provincie in het kader van de nieuwe wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gekregen om projecten planologisch mogelijk te maken. De provincie Gelderland heeft in een Wro-agenda vastgelegd waar,wanneer en hoe het deze instrumenten wil inzetten

In zijn algemeenheid moet het gebruik van een inpassingsplan gaan om projecten van provinciaal belang waar Gelderland het verschil maakt en er weinig ruimte is voor lokale afweging.

Ben Banning, Statenlid commissie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu
---

Geschreven door: Provincie Gelderland
Geplaatst op: 17-2-2010