Rijksvoorlichtingsdienst

Afspraken rijk en gemeenten over aanpak overbelaste jongeren

Rijk en gemeenten pakken gezamenlijk de problematiek van overbelaste jongeren aan. De ambitie is om per jaar 5.500 van deze jongeren op school te houden en ze een startkwalificatie te laten behalen. Gemeenten ontvangen hiervoor jaarlijks 21,7 miljoen euro. Minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) en staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (OCW) zijn dit vandaag met gemeenten overeengekomen.

Nederland telt circa 16.000 overbelaste jongeren. Dit zijn jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar met een opeenstapeling van persoonlijke problemen van verschillende aard. Te denken valt aan gedragsproblemen, psychische problemen, instabiele thuissituatie, schulden en criminaliteit in hun directe omgeving. Hierdoor lopen deze jongeren een groot risico om zonder startkwalificatie het onderwijs te verlaten en maatschappelijke 'drop outs' te worden.

Kernpunt van de aanpak is het creëren van een sluitende aanpak tussen school, werk en (jeugd)zorg. Gemeenten krijgen de regie om in samenwerking met scholen en hulpverlenende instanties deze verbinding tot stand te brengen. Via bijvoorbeeld "plusvoorzieningen" (een gecombineerd programma van onderwijs, zorg en eventueel arbeidstoeleiding) krijgen deze jongeren weer perspectief op het halen van een startkwalificatie (havo, vwo of mbo-2 diploma). Een startkwalificatie verdubbelt de kans op een baan en vermindert de kans op een criminele carrière.

De problematiek verschilt wat betreft aard en omvang per gemeente. Om die reden ontvangen de betrokken gemeenten de financiering via de zogeheten Decentralisatie-uitkering Jeugd. Het staat gemeenten hiermee vrij om zelf te bepalen hoe ze het geld precies inzetten. De resultaten van deze nieuwe aanpak worden nauwgezet bijgehouden. Via tussentijdse evaluaties wordt bekeken of rijk en gemeenten op koers liggen en of er bijgestuurd moet worden.

Naast de 21,7 miljoen die het Rijk beschikbaar stelt via de Decentralisatie-uitkering Jeugd, stimuleren Rouvoet en Van Bijsterveldt het opzetten van 'plusvoorzieningen' via de scholen. In plusvoorzieningen wordt een samenhangend aanbod van voortgezet of middelbaar (beroeps)onderwijs, zorg en arbeidstoeleiding aangeboden. De contactscholen in de RMC-regio's (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) krijgen hiervoor tot en met 2011 in totaal 60 miljoen euro.


-0-0-0-

Noot voor redacties (