Rijksvoorlichtingsdienst

ROB: NIEUWE VERBINDINGEN TUSSEN POLITIEK EN SAMENLEVING NODIG

Primaat politiek niet heilig, democratisch proces telt evenzeer

De kloof tussen de politiek en de samenleving is onaanvaardbaar groot. Dat tast het gezag van de overheid aan. De verticaal georganiseerde politieke instituties moeten nieuwe verbindingen met de burgers aangaan. Die opereren niet langs verticale, maar langs horizontale lijnen. De overgang van een partijendemocratie naar een publieksdemocratie is onontkoombaar. Politieke partijen, parlement, media en burgers kunnen ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid die kloof dichten.

Politieke partijen moeten meer gaan opereren vanuit beginselen en waarden. Voor het parlement moet het politieke primaat niet heilig zijn; de kwaliteit van het democratische proces telt evenzeer. Media kunnen de kwaliteit van de meningsvorming op een hoger plan brengen. En burgerschapsvorming verdient nieuwe impulsen. Dat betoogt de Raad voor het openbaar bestuur in zijn advies 'Vertrouwen op democratie' dat vandaag is aangeboden aan minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De "andere" kloof

Mensen hebben nog steeds vertrouwen in democratische organen zoals de regering en het parlement. Maar zij hebben veel minder vertrouwen in de mensen en de partijen die in deze instituties een rol vervullen. Deze legitimiteitscrisis wordt volgens de Raad veroorzaakt door een kloof tussen de nog steeds verticaal georganiseerde politiek en de steeds sterker horizontaal opererende samenleving. In zijn advies schetst de Raad een aantal maatschappelijke ontwikkelingen en de wijze waarop de politiek daarop (niet of nog niet) heeft gereageerd, zoals individualisering, technocratisering, de teloorgang van ideologieën, het doorgeschoten marktdenken, de grote betekenis van (nieuwe) media en de mondialisering. De politiek heeft nauwelijks antwoord gegeven op deze nieuwe ontwikkelingen. Daarmee is de politiek onderdeel van het probleem geworden, in plaats van een deel van de oplossing. De politiek dreigt zo volledig los te raken van de samenleving, zegt de Raad. Er is een andere werkwijze, houding en gedrag van politiek en bestuur nodig om het tij te keren.

Politiek vanuit waarden en beginselen

De Raad vindt een 'gedeeld ideaal van goed leven' van veel groter belang voor politieke partijen en coalities dan de huidige tot in detail uitgewerkte en doorgerekende verkiezingsprogramma's en coalitieakkoorden. Burgers (en politici) hebben meer aan een kader dat hen houvast biedt ook bij onverwachte gebeurtenissen, dan aan snel achterhaalde programma's met allerlei prestatienormen.

Invloed burgers op beleid en besluitvorming aanzienlijk vergroten

De representatieve democratie verdient aanvulling met vormen van participatieve en directe democratie. Het gaat niet alleen om het primaat van de politiek, de kwaliteit van het democratische proces telt evenzeer. De Raad pleit voor differentiatie tussen 'primaat' en 'ultimaat'. Hebben mensen directe invloed gehad bij de beleidsvoorbereiding (primaat van burgers), dan ligt het ultimaat, de besluitvorming, bij de politiek. Heeft de politiek het primaat gehad bij de planvorming, dan kan het ultimaat, bijvoorbeeld via een referendum, bij de burgers worden gelegd. De verticale organisaties moeten niet alleen knopen doorhakken, maar de kwaliteit van het democratische proces dient centraler te staan temidden van beleidskeuzes.

Meer invloed op keuze politieke leiders

Burgers moeten meer zeggenschap krijgen bij het kiezen van politieke leiders en volksvertegenwoordigers. Slechts een zeer beperkt deel van de bevolking is lid van een politieke partij. Partijen zouden zich voor een meer actieve rol van hun sympathisanten open moeten stellen, bijvoorbeeld als het om de samenstelling van kandidatenlijsten en het kiezen van lijsttrekkers gaat. Wat betreft het kiesstelsel wijst de Raad op de voorstellen die door het Burgerforum zijn gedaan. Ook het rechtstreeks door de burgers kiezen van de burgemeester moet opnieuw worden bezien.

Media: nationale Mediaombudsman

De Raad geeft de instelling van een nationale Mediaombudsman in overweging, naast de initiatieven die media zelf al hebben genomen.

Burgerschapsvorming

Naarmate de opleiding van mensen hoger is, is er meer sprake van politiek (zelf)vertrouwen. Maar grote groepen ontbeert het aan kennis over ons staatsbestel. Daarom is het volgens de Raad dringend nodig dat er in het reguliere onderwijs meer aandacht komt voor staatsinrichting en maatschappijleer. Maar ook daarbuiten is burgerschapsvorming gewenst.

Hefbomen

De Raad voor het openbaar bestuur ziet dus verschillende mogelijkheden om de verticale instituties weer te verbinden met de horizontale werkelijkheid. In dit stadium kiest de Raad niet uit die mogelijkheden. Belangrijker vindt hij dat alle betrokkenen bezien of ze de analyse uit het rapport delen. En dat zij uitspreken hun bijdrage aan een betere verbinding te willen leveren. Vervolgadviezen en bestudering van de reacties op dit rapport maken het naar de Raad hoopt mogelijk om te bezien of een gericht advies m.b.t. de 'hefbomen' zinvol is.

Discussie over advies

De Raad voor het openbaar bestuur wil graag in discussie over zijn advies 'Vertrouwen op democratie'. Via de website www.rob-rfv.nl kunnen mensen doorlinken naar een speciale discussiesite. Daar kan men stemmen op stellingen, de aanbevelingen 'ranken' of gewoon een reactie achterlaten. Van het advies is ook een verkorte versie beschikbaar. Verder worden in samenwerking met universiteiten discussiebijeenkomsten in het land georganiseerd in de periode medio maart - medio mei. De reacties worden samengevat en aangeboden aan de minister van BZK.

Noot aan redacties (