Deelgemeente Feijenoord Rotterdam

Kennisgeving Wet Milieubeheer beschikking maatwerk voorschrift deelgemeente Feijenoord

Het dagelijks bestuur van Feijenoord maken het volgende bekend:

Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) in werking getreden. De activiteiten van Technisch Installatiebureau Oechies B.V. aan de Brede Hilledijk 111 te Rotterdam vallen onder de werkingssfeer van dit besluit. De oprichtingsvergunning van 2 juli 2004 ingevolge de Wet milieubeheer is door de inwerkingtreding van het Activiteitenbesluit van rechtswege vervallen. De inrichting wordt op grond van het Activiteitenbesluit als een type B inrichting beschouwd (meldingsplichtig). Het gaat hierbij om voorschriften m.b.t.geluid. Wij hebben besloten de aan deze beschikking verbonden maatwerkvoorschriften vast te stellen.

Inzage
U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken van 17 februari 2010 tot en met 30 maart 2010 op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur op de volgende plaatsen inzien:

- deelgemeente Feijenoord, Maashaven OZ 230, 3072 HS Rotterdam
- het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzending van de beschikking bezwaar maken tegen deze beschikking bij Het dagelijks bestuur van Feijenoord, onder vermelding van Awb bezwaar in de linkerbovenhoek van de enveloppe en het bezwaarschrift, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is gekoppeld aan de datum van verzending van de beschikking, die mogelijk niet samenvalt met de termijn van terinzagelegging. De exacte verzenddatum kunt u opvragen bij de DCMR (010 246 8621).

Inlichtingen
De heer E. Vos van de DCMR (Wm) 010 246 8315, DocInfo DCMR (inzage, procedure en kopieën) 010 246 8621. Locatienummer: 413430. DMS: 21014047.