Waterschap Rivierenland

Peilbesluit Alblasserwaard vastgesteld

De Alblasserwaard heeft een nieuw peilbesluit. Hierin staat beschreven welke waterpeilen het waterschap nastreeft in de Alblasserwaard en binnen welke bandbreedte de waterpeilen mogen fluctueren. Het peilbesluit is vastgesteld door het algemeen bestuur en treedt op 19 februari in werking.

Aanpassingen

Peilaanpassingen zijn nodig om het watersysteem ook in de nabije toekomst goed te laten functioneren. Daarnaast realiseren we met de voorgestelde wijzigingen betere condities voor landbouw en natuur. De nieuwe peilen worden bij de eerstvolgende gebruikelijke overgang van winter- naar zomerpeilen ingesteld of nadat de benodigde werken daarvoor zijn gerealiseerd. Daarna is het aan het waterschap om de vastgestelde peilen zo goed mogelijk te handhaven.