Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Datum 15 februari 2010

Kamervragen over het bericht dat de extra kosten die verloskundigen maken in de regio Walcheren niet vergoed worden door de Nederlandse Zorgautoriteit

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Langkamp (SP) over het bericht dat de extra kosten die verloskundigen maken in de regio Walcheren niet vergoed worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) (2010Z01363).

Hoogachtend,
de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Langkamp over het bericht dat de extra kosten die verloskundigen maken in de regio Walcheren niet vergoed worden door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
(2010Z01363)


1.
Wat is uw reactie op het bericht dat verloskundigen de extra kosten die zij maken als gevolg van hun grotere werkgebied door de fusie van de ziekenhuizen in Midden Zeeland, niet vergoed krijgen?


2.
Wat is de reden van de Nederlandse Zorgautoriteit dat zij deze extra kosten, als gevolg van de fusie van ziekenhuizen in Midden Zeeland, niet willen ondersteunen?


3.
Hoe gaat u ervoor zorgen dat de verloskundigen, werkzaam in Midden Zeeland, toch betaald worden voor de extra kosten die zij maken?


1, 2 en 3.
Door de fusie van de Zeeuwse ziekenhuizen is het voor de verloskundigen in Walcheren niet verantwoord om op een veilige wijze thuisbevallingen uit te voeren, aangezien de dichtstbijzijnde spoedpoli te ver verwijderd is. Om de verloskundige zorg toch in de eerste lijn te houden en niet in een vroegtijdig stadium over te moeten dragen aan de (duurdere) tweede lijn, reist de verloskundige mee met de zwangere, om vervolgens de bevalling te begeleiden in de verloskundige poli van het ziekenhuis. Dit heeft als gevolg dat de verloskundige meer tijd kwijt is per bevalling.
Middels een tariefverzoek hebben de betreffende verloskundigen, mede namens de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen en Zorgverzekeraars Nederland aan de Nederlandse Zorgautotiteit (NZa) verzocht om deze extra tijd te vergoeden door een opslag op het tarief voor deze groep verloskundigen.

Bij dit tariefverzoek is echter enkel ingegaan op de meerkosten die de ontstane situatie met zich meebrengt voor de verloskundigen. Uit het tariefverzoek bleek niet dat de huidige tarieven zoals deze in landelijk beleid zijn vormgegeven voor deze specifieke regio niet kostendekkend zijn voor de totale praktijk. De tarieven voor verloskundige zorg zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden. Er zullen altijd praktijken zijn die meer of minder inkomen genereren dan dit landelijke gemiddelde, op basis van externe factoren.

De NZa ontving tijdens de afwikkeling van het tariefverzoek signalen uit andere delen van het land waar soortgelijke knelpunten zich voordoen bij verplaatste thuisbevallingen. De aangedragen oplossingen weken hierbij onderling af. Voor de NZa is dit een bevestiging dat het afgeven van individuele tarieven hier niet de juiste oplossing is, maar dat bekeken moet worden in hoeverre het landelijk beleid ruimte moet gaan bieden om dergelijke knelpunten op te vangen. De NZa zal om die reden in overleg met betrokken partijen op korte termijn een (technisch) overleg starten.


4.
Wat gaat u doen om in Midden Zeeland thuisbevallingen weer mogelijk te maken?

4.
Mijn beleid is erop gericht om de mogelijkheid tot thuisbevallen te handhaven. Er kunnen zich echter situaties voordoen waar dit niet verantwoord is. Daarbij kan het gaan om risico's in de medische of sociale sfeer (ongeschikte of onveilige thuissituatie), maar ook om geografische factoren. Dit laatste doet zich voor, zoals in Walcheren, waarbij de reisstijd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te lang zou zijn, mochten zich onverhoopt complicaties voordoen. In die, enkele, gevallen geldt dat de zwangere vanwege de keuze van haar woonplaats moet worden ontraden om thuis te bevallen.


---- --