Waterschap Groot Salland


Uitbreiding rioolwaterzuivering Zwolle gestart

Laatste wijziging: 17 februari 2010

Op woensdagmiddag 17 februari 2010 vond de officiële start plaats van de aanpassing en uitbreiding van de rioolwaterzuivering in Zwolle (Spoolde). Dit gebeurde met een starthandeling door wethouder Alida Kastelein van de gemeente Zwolle en dijkgraaf Herman Dijk van het Waterschap Groot Salland. Door de wederzijdse overhandiging van een grote sleutel is de intensieve samenwerking tussen waterschap en gemeente gesymboliseerd.

Aanpassing en uitbreiding levert forse besparingen op

Om aan de verscherpte milieueisen te voldoen gaan de gemeente en het waterschap de rioolwaterzuivering aan de Spoolderenkweg bij de IJssel aanpassen en uitbreiden. Een studie van het afvalwatersysteem in Zwolle heeft uitgewezen dat een samenwerking tussen partijen voordelen biedt. De afspraak van het waterschap met de gemeente om extra water naar de zuivering te pompen is hiervan de belangrijkste uitwerking. Hierdoor kunnen dure investeringen in het rioolsysteem zoals de aanleg van bufferbassins worden beperkt en gaan riooloverstorten minder vaak werken. Dit levert aanzienlijke financiële en milieutechnische besparingen op. Ook de toename van de hoeveelheid afvalwater door groei van bevolking en industrie en de verouderde installatie maken uitbreiding noodzakelijk.

Uit te voeren werkzaamheden

De capaciteit van de rioolwaterzuivering neemt toe van 5.500 tot 8.300 m3 per uur. Dit wordt bereikt door de bouw van een nieuwe vijfde beluchtingsstraat met nabezinktank. Door de biologische manier van fosfaatverwijdering vindt een besparing plaats op de hoeveelheid te gebruiken chemicaliën. De verwerking van het zuiveringsslib wordt gemoderniseerd door de bouw van een nieuwe mechanische slibindikking. Daarnaast worden de voorbezinktanks aangepast, een nieuwe roostergoedinstallatie geplaatst en vindt de bedrijfsvoering in de toekomst volledig geautomatiseerd plaats. Met deze aanpassing en uitbreiding gaat zowel de gemeente als het waterschap voldoen aan de verscherpte milieueisen.

Kosten

Met de aanpassing en uitbreiding van de rioolwaterzuivering Zwolle is een bedrag van EUR13,5 miljoen gemoeid. Hiervan neemt het waterschap EUR 8,4 en de gemeente EUR 5,1 miljoen voor eigen rekening.

Waterschap Groot Salland | Dr. van Thienenweg 1 | Postbus 60 | 8000 AB Zwolle | t (038) 455 72 00 | info@wgs.nl