Gemeente Lingewaard


Bekendmakingen / Vastgesteld uitwerkingsplan kinderopvang Zonnekinderen

Vastgesteld uitwerkingsplan

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken bekend dat zij op 9 februari 2010 het volgende uitwerkingsplan hebben vastgesteld.

Uitwerkingsplan kinderopvang Zonnekinderen

Het Uitwerkingsplan kinderopvang Zonnekinderen heeft betrekking op de realisering van een kinderdagverblijf in de 5^e en laatste fase van het bestemmingsplan Bloemstraat Huissen. Het te realiseren kinderdagverblijf ligt aan de noordzijde van het woongebied Bloemstraat 5^e fase en ligt op de hoek van de Bloemstraat Frankentaler.

Gelet op artikel 3.6 en 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening liggen het vaststellingsbesluit en het betreffende plan met ingang van 18 februari 2010 gedurende zes weken ter inzage bij de Gemeentewinkel te Huissen. Buiten de openingstijden kunnen de stukken worden ingezien na een afspraak met de Gemeentewinkel, telefoon (026) 326 01 11. Het uitwerkingsplan is tevens digitaal beschikbaar gesteld op www.lingewaard.nl (home/wonen en leven/projecten ruimtelijke ordening/bekendmakingen).

Gelet op artikel 8.2 lid 1 sub c Wro juncto artikel 6:13 Awb kunnen belanghebbenden die een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren is gebracht, binnen de termijn van 6 weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA s Gravenhage.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bemmel, 17 februari 2010

Ondertekening Voorschriften

Plankaart

Uitwerkingsplan kinderopvang zonnekinderen

Archeologie

Omgevingssituatie mbt nota van zienswijzen

Nota van zienswijzen

Besluit B&W d.d. 9 februari 2010

Verkennend bodemonderzoek kinderdagopvang zonnekinderen

Archeologie kinderdagopvang zonnekinderen