NEN


MVO: advies over duurzaamheidscriteria vaste biomassa

woensdag 17 februari 2010, 12:24

De Commissie Duurzaamheidvraagstukken Biomassa (CDB) heeft drie adviezen uitgebracht aan minister Cramer van VROM om de duurzaamheid van grootschalige inzet van biomassa voor energie en transport te waarborgen.

De adviezen luiden:

* Stel een rapportageplicht in voor brandstofleveranciers over de aard en herkomst van biobrandstoffen. Door transparante informatie kan de overheid zonodig doelstellingen aanpassen en kunnen consumenten kiezen voor duurzaamheid.

* Criteria voor duurzaamheid moeten niet alleen gelden voor transportbrandstoffen, maar ook voor de biomassa die in de elektriciteitscentrale wordt bijgestookt of elders in de 'bio-based economy' wordt ingezet. Eerlijke concurrentie is noodzakelijk.

* Neem ongewenste en onbedoelde effecten van grootschalige inzet van biomassa serieus. Innovatie is nodig om grotere efficiëntie in de landbouw te stimuleren, net zoals het gebruik van reststromen en gedegradeerde gronden.

Bron: Ministerie van VROM

De rol van NEN
De CDB is ingesteld door de Nederlandse overheid om onder meer te adviseren over de implementatie van de Europese hernieuwbare energie richtlijn (RED). In Europees verband wordt binnen CEN, de Europese organisatie voor normalisatie, normen ontwikkeld die de Europese Commissie kan gebruiken voor de uitvoering van deze richtlijn. NEN voert het secretariaat van deze commissie.

Biomassa wordt wereldwijd verhandeld. Om deze reden is het wenselijk om mondiale afspraken te maken over duurzaamheid. Binnen ISO, de internationale organisatie voor normalisatie, vindt binnenkort de eerste vergadering plaats over dit onderwerp. Het streven is een werkprogramma vast te stellen, waarmee eind 2013 de eerste internationale duurzaamheidsnormen kunnen worden gepubliceerd.

Vooruitlopend op internationale normafspraken over duurzaamheidscriteria voor biomassa, is vorig jaar onder begeleiding van NEN de NTA 8080 gepubliceerd. In deze norm zijn de Cramer criteria uit het "Toetsingskader voor duurzame biomassa" vertaald in toetsbare eisen. Binnenkort wordt het certificatieschema gepubliceerd, waarin de 'spelregels' zijn opgenomen om tegen de NTA 8080 te mogen certificeren. NEN treedt hierbij op als schemabeheerder.

VROM ondersteunt deze (inter)nationale ontwikkelingen. Zij ziet in normalisatie en certificatie een belangrijk instrument om de duurzaamheid van biomassa voor energie en transport te kunnen aantonen.