Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2010Z03246

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een WOB-verzoek van een student over toezicht op brandveiligheid. (Ingezonden 17 februari 2010)


1
Kent u het artikel over het verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob- verzoek) van een student van de Academie voor Bestuur, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool? 1)


2
Kunt u de Kamer berichten over de status van de brandveiligheid in gemeenten?


3
Kent u de brief van de VNG over deze kwestie? 2) Wat is uw reactie op deze brief, met name op de passage over het feit dat de betrokken student zijn verzoek intrekt op het moment dat de gemeente aangeeft dat er kosten in rekening worden gebracht?


4
Deelt u de opvatting dat het ongewenst is dat de VNG een dergelijk indirect advies verstrekt aan de gemeenten? Deelt u de mening dat de VNG zich niet op deze wijze dient te bemoeien met de afhandeling van een Wob-verzoek, dat aan individuele gemeenten is gedaan?


5
Deelt u de zorg dat burgers afzien van het vragen van informatie, omdat leges hen afschrikt? Zo nee, waarom niet? Hoe verhouden de leges zich tot de gewenste openbaarheid van het bestuur in Nederland?


6
Hoe vaak komt het voor dat onderzoeken worden afgebroken door belemmeringen die voortkomen uit de wijze waarop de Wob wordt uitgevoerd?


7
Hoe gaat u ervoor zorgen dat dergelijke onderzoeken ook in de toekomst mogelijk blijven? Bent u bereid deze belemmeringen, zoals de leges die sommige gemeenten heffen, weg te nemen? Zo nee, waarom niet?


8
Herinnert u zich de antwoorden op mijn vragen van 23 april 2009? 3)


9
Heeft u bij die beantwoording rekening gehouden met "Recommendation Rec(2002)2" van de Raad van Ministers van 21 februari 2002, waarin staat "Consultation of original official documents on the premises should, in principle, be free of charge"? 4) Kunt u uw antwoord toelichten?


10
Kunt u de Kamer berichten over de status van het onderzoek naar het ondertekenen van het Verdrag van Tromsø, waarin ook staat dat de toegang tot informatie gratis dient te zijn?


1) Nu.nl, 15 februari 2010
http://www.nu.nl/binnenland/2185041/school-dwingt-student-excuses-informatieverzoek.html
2) VNG, 12 februari 2010
http://www.vng.nl/eCache/DEF/94/171.html

3) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008-2009, nr. 5564
4) Council of Europe ­ Directorate Generaal of Human Rights http://www.coe.int/T/E/Human_rights/rec(2002)2_eng.pdf

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van het lid Thieme (PvdD), ingezonden 17 februari 2010 (vraagnummer 2010Z03242)