Gemeente Oirschot

Subsidieaanvraag leefbaarheid Spoordonk ingediend

Integraal dorpsontwikkelingsplan (IDOP)

Â

De afgelopen jaren hebben we als gemeente samen met de inwoners van Spoordonk gewerkt aan een integraal dorpsontwikkelingsplan (IDOP). Hierin staat wat er moet gebeuren om Spoordonk leefbaar te houden. Waaraan moet je dan denken? Er moet een multifunctionele accommodatie (mfa) komen, waarin op zijn minst de basisschool, het gemeenschapshuis en de gymzaal ondergebracht moeten worden. Bovendien moet de verkeersveiligheid verbeteren, vooral op de Spoordonkseweg. Daarnaast is er behoefte aan het verbeteren van de communicatie tussen Spoordonk en de gemeente en de inwoners onderling. Daarbij spelen buurtbeheer en het dorpscafé een belangrijke rol.

Â

15 leefbaarheidsprojecten

Het afgelopen jaar hebben we als gemeente samen met een afvaardiging vanuit buurtbeheer en het dorpscafé gewerkt aan een zogenaamde idop-oplegger. Hierin hebben we samen alle leefbaarheidsinitiatieven verder uitgewerkt. In totaal gaat het dan om 15 projecten, die de komende 2 jaren moeten bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid in Spoordonk. Dit varieert van het bouwen van woningen tot het opzetten van een banenpool en van het organiseren van een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners tot het realiseren van een pinautomaat in Spoordonk. Aan elk afzonderlijk project zit een kostenplaatje vast. Dit hebben wij in beeld gebracht in de idop-oplegger. Bij de uitvoering van de projecten zijn diverse partijen betrokken: de gemeente, de school, Dân Deel, de rabobank, buurtbeheer en het dorpscafé. Dit toont nog maar eens aan dat je samen Spoordonk leefbaar kunt houden.

Â

Provinciale subsidie

De provincie vindt de leefbaarheid van de kleine kernen ook erg belangrijk. Daarom heeft zij daarvoor een subsidieregeling in het leven geroepen (Leefbare Dorpen). Die houdt kort gezegd in dat je aan de hand van de idop-oplegger een subsidie kunt krijgen van maximaal â¬
1 miljoen onder de voorwaarde dat daar tenminste eenzelfde bedrag aan cofinanciering tegenover staat. Bovendien moeten de projecten duidelijk bijdragen aan het verbeteren van de sociale samenhang in het dorp.

Â

Komt er een miljoen?

Inmiddels is de idop-oplegger klaar en hebben we die als subsidieverzoek doorgestuurd naar de provincie. We hebben ingezet op een miljoen voor Spoordonk. Of de provincie daar daadwerkelijk âjaâ tegen gaat zeggen is nog onzeker. Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Zo is er een koppeling met de doelstellingen vanuit de reconstructie van het platteland. Bovendien is de subsidiepot bij de provincie bijna leeg. En nog belangrijker is of de gemeenteraad op 23 februari a.s. instemt met de plannen voor de realisatie van de multifunctionele accommodatie (mfa) en de daarbij behorende financiële gevolgen. Dit is een erg lastige opgave voor de raad. De gemeente zit namelijk op het moment krap bij kas. Er is nu gewoonweg onvoldoende geld om de mfa te bekostigen. Daarom zijn we volop op zoek naar (financiële) mogelijkheden om het toch voor mekaar te krijgen. Deze zoektocht is niet eenvoudig. Een keuze voor de mfa kan namelijk weer nadelig uitpakken voor andere plannen. We moeten dus zeker nog niet te vroeg juichen!

Â

Tot slot

Als er meer duidelijkheid is over de subsidie komen we daar uiteraard weer bij u op terug. In de tussentijd kunnen we samen alvast blijven werken aan de leefbaarheid van Spoordonk. Als u nog aanvullende informatie wilt, kijkt u dan eens op onze website (www.oirschot.nl, Inwoners, Leefbaarheidsplannen, Spoordonk). U kunt ook contact opnemen met de projectleider Carlo van Esch tel. (0499) 583 333.