Gemeente Delft

Resultaat 2de Tranche Woningbouwstimuleringsregeling

Het college van BenW heeft in 2009 voor zes woningbouwprojecten op grond van het 2de Tranche Woningbouwstimuleringsregeling van het Ministerie van VROM aanvragen ingediend. Eind december 2009 liet minister Van der Laan weten dat subsidie beschikbaar wordt gesteld voor de projecten Harnaschpolder en Buitenhof. De aanvragen voor de projecten De Hovenpassage, Harnaschpolder deelplan 2, Poptahof veld 6 en 10 wijst de Minister af.

Harnaschpolder
Voor het project Harnaschpolder is een bedrag van ¤ 315.000,- toegekend. Om de verkoop van de 45 wonningen in het project te stimuleren wordt een pilot 'aankoop van bij oplevering niet verkochte woningen' gestart. Hierdoor kan het voorverkooppercentage van 70% voor de start bouw teruggebracht worden. Indien het onverhoopt niet lukt de pilot te starten wordt het bedrag als korting op de grondprijs gebruikt om zodoende de 'vrij op naam'- prijs van de woningen te verlagen.

Buitenhof
Voor project Buitenhof is een bedrag van in totaal ¤ 390.310,- toegeekend. Dit bedrag komt rechtstreeks ten goede als korting op de grondprijs teneinde de 'vrij op naam'- prijs van de marktwoningen eveneens te verlagen. Voorwaarde is wel dat de bouw van de woningen in beide projecten voor 1 juli 2010 wordt gestart.

Naar aanleiding van de Woningbouwstimuleringsregeling heeft de gemeente, lid van 'taskforce studenten-huisvesting', per brief aandacht gevraagd aan minister Van der Laan voor de studentenhuisvesting in Delft. 'Het is jammer is dat de eerste twee tranches van de Tijdelijke woningbouwstimuleringsregeling 2009 zich beperken tot het duurdere segment woningen. Graag zien wij dat u het kader voor de 3e tranche van de Tijdelijke woningbouwstimuleringsregeling verruimt'. Delft denkt hierbij aan een extra stimulans voor de realisatie van studentenhuisvesting.

De woningbouwstimuleringsregeling is een vorig jaar door Minister Van der Laan afgekondigde subsidieregeling met als doel woningbouwprojecten die vanwege de kredietcrisis stil zijn gevallen weer op gang te brengen of projecten aan te jagen die vanwege de crisis eigenlijk niet gestart kunnen worden.

Noot voor de redactie: (