Partij van de Arbeid

Den Haag, 16 februari 2010

Vragen van het lid Bouwmeester (PvdA) aan de staatssecretaris van Justitie

over misstanden bij de Dienst Justitiële Inrichtingen DJI rond gevangenispersoneel


1. Kent u het bericht "Misstanden bij DJI rond gevangenispersoneel"? {ANP 16-2-2010}


2. Is het waar dat DJI al gedurende lange tijd personeel in functies in gevangenissen en detentiecentra laat werken, zonder dat zij over de daarvoor vereiste opleiding beschikken? Zo ja, om hoeveel personeelsleden en welke functies gaat het en hoe lang is u dit al bekend? Zo nee, wat klopt dan niet aan dat bericht?


3. Is het waar dat circa 800 tijdelijke medewerkers door DJI worden ingezet als volwaardige detentietoezichthouders? Zo ja, beschikken deze medewerkers over de benodigde opleiding die voor deze functie nodig is? Zo nee, om hoeveel tijdelijke medewerkers gaat het dan wel?


4. Is het waar dat tijdelijke medewerkers die een functie vervullen die gelijk staat aan die van vaste medewerkers van DJI tegen een lagere beloning werken dan die vaste medewerkers? Zo ja, waarom worden die tijdelijke medewerkers lager beloond? Zo nee, worden de tijdelijke medewerkers dan gelijk beloond als de vaste medewerkers?


5. Wat is uw mening over het in het bericht gestelde dat "justitie al jarenlang ,onverantwoordelijke bezuinigingen op het personeel voert en daar bewust mee door blijft gaan"en dat Justitie "Minder personeel op de vloer en personeel in functies laten werken waarvoor ze niet zijn opgeleid en waardoor ze zijn aangenomen met een veel te laag loon.'' Kunt u uitgebreid ingaan op het vermeende verband tussen bezuinigingen enerzijds en het ontstaan van tekorten met betrekking tot de hoeveelheid en kwaliteit van het personeel anderzijds?


6. Deelt u onze mening dat een kwalitatief hoogstaande vorm van detentie waarbij het ook van belang is dat gedetineerden goed worden voorbereid op terugkeer naar de maatschappij, het in dienst hebben van voldoende gekwalificeerd personeel vereist? Zo ja, voldoet de huidige praktijk bij de DJI aan deze eis? Zo nee, waarom niet?
Partij van de Arbeid