Ministerie van Verkeer en Waterstaat


1


1
Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
>
De voorzitter van de Tweede Kamer Plesmanweg 1-6 der Staten-Generaal 2597 JG Den Haag Binnenhof 4 Postbus 20901 2500 EX Den Haag 2513 AA DEN HAAG T 070 351 61 71 F 070 351 78 95

Contactpersoon
-

T -

Ons kenmerk VENW/DGLM-2010/343

Uw kenmerk Datum 17 februari 2010 2010Z02654/2010D07388

Onderwerp Verzoek om reactie op brief BARIN inzake rechten
2 luchtvaartpassagiers

Geachte voorzitter,

Op 3 februari 2010 heeft BARIN mij een brief gestuurd inzake de rechten van luchtvaartpassagiers.

Op verzoek van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat stuur ik u bijgevoegd een afschrift van mijn reactie aan BARIN.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

ir. Camiel Eurlings

a
agina 1 van 1 P