Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer Bezoekadres: der Staten-Generaal Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag Postbus 20018 T 070 340 79 11
2500 EA DEN HAAG F 070 340 78 34 www.minvws.nl

Ons kenmerk VGP-CB-U-2985846

Bijlagen

Datum 17 februari 2010 Uw brief
32011-5/2010D05018 Rapportage TNO en RIVM rookafzuiginstallaties horeca Correspondentie uitsluitend richten aan het retouradres met vermelding van de datum en het kenmerk van deze Geachte voorzitter, brief.

Op 29 januari 2010 heeft uw Kamer mij verzocht mee te delen wanneer de Kamer de toegezegde rapportages van TNO en RIVM over rookafzuiginstallaties in horecagelegenheden, vergezeld van mijn beleidsstandpunt, tegemoet kan zien. Met deze brief kom ik aan het verzoek van uw Kamer tegemoet.

In antwoord op vragen van Kamerlid Joldersma (CDA)1 heb ik u gemeld dat het onderzoek van RIVM en TNO uit twee delen bestaat. Het eerste deel betreft vooral aanvullend literatuuronderzoek. Het tweede deel bestaat uit praktijkmetingen aangevuld met modellering. Dit praktijkonderzoek is tijdrovender dan het literatuuronderzoek. Volgens de huidige planning ronden RIVM en TNO de rapportage daarover in het voorjaar af. Ik zal het rapport, samen met de literatuurstudie van RIVM en TNO en de second opinion van de Commissie van Toezicht, vergezeld van mijn standpunt zo spoedig mogelijk daarna ­ maar in ieder geval nog voor de zomer ­ naar de Kamer sturen. Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink

Pagina 1 van 1
1 TK, Vergaderjaar 2009 ­ 2010, Aanhangsel van de Handelingen, 516.


---- --