Ingezonden persbericht


Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland Postbus 123
2000 MD Haarlem

Amsterdam, 17 februari 2010
Betreft: Schriftelijke vragen Bedrijventerrein Jaagweg/Distriport

Geachte voorzitter,

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten van Noord-Holland stellen wij de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Inleiding
In 25 oktober 2004 is het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord met grote zorgvuldigheid en politieke discussie door Provinciale Staten vastgesteld. Met betrekking tot de ontwikkeling van het bedrijventerrein Jaagweg dienden D66 en GroenLinks Staten een motie (8-32) in waarin onder meer de volgende randvoorwaarden aan de ontwikkeling van dit bedrijventerrein werd gesteld:


. realisering van het regionale bedrijventerrein op de Jaagweg kan alleen plaatsvinden op een ecologisch verantwoorde wijze, d.w.z. 100% duurzaam ingericht met de ambitie dit een nationaal voorbeeldproject te maken;
. er moet in ieder geval ook sprake zijn van een robuuste groene buffer tussen het dorp Berkhout en het bedrijventerrein;
. gelijktijdig met de aanleg van het bedrijventerrein de ecologische verbindingszone wordt gerealiseerd;
. de kosten van duurzame inrichting, waaronder landschappelijke inpassing, en de relevante infrastructuur ten laste komen van het Jaagwegproject.

De fracties van het CDA, GroenLinks, D66 en de VVD hebben voor de motie 8-32 gestemd, zodat die werd aangenomen.

Vorige week, op 8 februari 2010 heeft de raad van de Gemeente Koggenland het bestemmingsplan voor dit bedrijventerrein, thans bekend onder de naam Bestemmingsplan Distriport, vastgesteld. Tijdens de behandeling van dit agendapunt wilden de raadsleden zekerheid hebben over de ontsluiting van Distriport en de verbreding van de Westfrisiaweg.

De wethouder stelde toen dat hij:
"...van de Gedeputeerde daar een brief over heeft ontvangen en dat het voor haar absoluut niet ter discussie staat, dat de infrastructuur voor elkaar zou zijn". Waarna de wethouder vervolgt met de woorden: "we zijn ook met de stuurgroep een aantal keren bij de gedeputeerde geweest, zelfs bij twee gedeputeerden en wij hebben die zekerheid ook meegekregen".

In de tweede termijn zegt de wethouder onder meer: "Wij zijn wel volop bezig met de Gedeputeerde om zeg maar die infrastructuur zo snel mogelijk in zijn totaliteit in het verlengde van de N23 gerealiseerd te krijgen, die toezegging is ook gedaan".

Op de vraag of de aansluiting er wel komt voordat tot uitvoering wordt overgegaan, omdat dat samenhangt met de N23, antwoordt de wethouder: "Ja daar hebben wij de garantie voor gekregen van nogmaals meerdere Gedeputeerden die gesproken hebben namens het college van GS, meer kan ik u ook niet geven. Die garantie voor ons college is dus aanwezig. Het college van GS heeft ons die garantie gegeven".

De uitspraken van de wethouder van de Gemeente Koggenland ten aanzien van de ontsluting van bedrijventerrein Distriport en de realisatie van de N23 zijn voor de fracties van D66 en SP aanleiding tot het stellen van de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

Vragen


1. Is het u bekend welke brief de wethouder bedoelt, waarin zou staan dat "het voor de gedeputeerde absoluut niet ter discussie staat, dat de infrastructuur voor elkaar zou zijn?"


1a. Zo ja, wat is de inhoud van die brief? Op welke infrastructuur wordt gedoeld? De relevante infrastructuur als bedoeld in motie 8-32 en/of andere infrastructuur en zo ja welke dan? Wanneer, door wie en aan wie is deze brief verzonden? Graag een kopie van die brief bij de beantwoording.


2. In tweede termijn zegt de wethouder van Koggenland "Wij zijn wel volop bezig met de Gedeputeerde om zeg maar die infrastructuur zo snel mogelijk in zijn totaliteit in het verlengde van de N23 gerealiseerd te krijgen, die toezegging is ook gedaan". Graag vernemen wij van het college van Gedeputeerde Staten wat precies is toegezegd en om welk weggedeelte het gaat.


3. Aan het einde van zijn betoog spreekt de wethouder over van GS verkregen garanties. Kunt u aangeven welke garanties het college van GS heeft gegeven? Zijn dat planologische garanties? Financiële garanties? Andere garanties? Graag uitleg en onderbouwing op basis van welk PS besluit het college van Gedeputeerde Staten die garanties aan de Gemeente Koggenland heeft gegeven.

Op 28 februari 2006 stellen Gedeputeerde Staten in antwoord op schriftelijke vragen het volgende over de aansluiting van bedrijventerrein Jaagweg op de N243 onder meer: "Een nadere inschatting vanuit sector Verkeer en Vervoer levert op dat vooralsnog moet worden uitgegaan van een opgewaardeerde aansluiting op de N243 die minimaal E 1,5 miljoen kost. Bovendien zal dan bedrijventerrein Jaagweg een bijdrage van minimaal E 2 miljoen moeten leveren voor verbetering van de kruising met de A7. De totale kosten voor het opwaarderen/uitbreiden van de ontsluiting van de Jaagweg worden hiermee ingeschat op E 3,5 tot E 4,5 miljoen in plaats van E 0,5 miljoen. Daarmee gaat het indicatieve saldo van het marktconforme model van E 5,5 miljoen naar E 1,5 tot E 2,5 miljoen. Dit saldo geeft nog enige ruimte voor het opvangen van tegenvallers, dan wel het nemen van extra duurzaamheidsmaatregelen. Wij hebben bij de invulling van motie 8-32 gekozen voor een haalbare, duurzame invulling oftewel een optimaal duurzame invulling bij een sluitende exploitatie. De motie geeft namelijk aan dat de kosten van duurzame inrichting ten laste moeten komen van het Jaagwegproject. Met bovenstaande invulling, inclusief de extra toezeggingen wordt volgens ons goed uitvoering geven aan motie 8-32 zonder een sluitende exploitatie uit het oog te verliezen. Ons besluit, aangevuld met bovenstaande verdere uitwerking van motie 8-32, wordt door een meerderheid van Provinciale Staten ondersteund". Vervolg vragen:


4. Welke bijdrage heeft de gemeente Koggenland thans voorzien in de exploitatie van het bestemmingsplan Distriport voor de aanleg van de relevante infrastructuur in relatie tot de antwoorden die het college van GS op 28 februari 2006 heeft gegeven op schriftelijke vragen?


5. Op welke bijdrage rekent het college van GS vanuit de gemeente Koggenland als zijnde gereserveerd/toegezegd voor de realisering van de N23?


6. Op welke wijze toetsen Gedeputeerde Staten de invulling van motie 8-32 (zoals omschreven in de beantwoording van 28 februari 2006) door de gemeente Koggenland ten aanzien van de voorwaarde dat de kosten van duurzame inrichting ten laste moeten komen van het Jaagwegproject? Welke bedragen heeft de gemeente thans in de plan exploitatie opgenomen voor de duurzame inrichting?

Namens de fractie van D66 Namens de fractie van de SP

Joke Geldhof Bert Putters

---- --
Transcriptie tekst, uitgesproken door wethouder Wijnker van de gemeente Koggenland tijdens de raadvergadering van 8 februari 2010 Tijdens eerste termijn:

Aansluiting N237/ A7

Wethouder Wijnker: "Wij hebben daar inderdaad van onze Gedeputeerde daar een brief over ontvangen dat het voor haar absoluut niet ter discussie staat, dat de infrastructuur voor elkaar zou zijn. We zijn ook met de stuurgroep een aantal keren bij de gedeputeerde geweest, zelfs bij twee gedeputeerden en wij hebben die zekerheid ook meegekregen. En daar hebt u meer aan dan aan die brief die ons heeft bereikt en dat wat er door een aantal Statenleden wordt geroepen."

Tweede termijn
Wijnker;
"Dat de infrastructuur geregeld moet zijn voordat wij gaan beginnen, dan bedoel ik dat dit zo gefaseerd zal gaan gebeuren conform het rapport van Goudappel/ Coffeng. Je kunt dus heel kleinschalig wellicht wel met de huidige infrastructuur ook bij de A7 starten en dan fasegewijs werk je naar een totale realisering. En dan moet de hele infrastructuur op een gegeven moment gerealiseerd zijn. En dat zeg ik u ook toe dat dit ook het geval zal zijn. Maar je kunt niet, denk ik, op dit moment verlangen dat de hele infrastructuur al bij voorbaat gegarandeerd is aangelegd, terwijl de laatste realisering pas wellicht vele jaren na nu zeg maar zover is. Ik denk dat dit ook wat teveel gevraagd is. Wij zijn wel volop bezig met de Gedeputeerde om zeg maar die infrastructuur zo snel mogelijk in zijn totaliteit in het verlengde van de N23 gerealiseerd te krijgen, die toezegging is ook gedaan! Maar als u nu zegt van ik wil honderd procent infrastructuur gerealiseerd hebben voordat de eerst paal de grond ingaat, dan denk ik dat dat een brug te ver is"

Reactie op dit fragment vanuit de raad raadslid Klok "voorzitter mag ik hierop even reageren";
Het ..de laatste informatie die wij gekregen hebben is dat de Gedeputeerde voor eigen rekening risico heeft gesproken maar er geen dekking is vanuit GS zelf en daarom vragen wij ook expliciet dat het gerealiseerd is en niet op toezeggingen die mogelijk de ruimte bieden dat dit in later stadium helemaal niet gerealiseerd is, voor ons een cruciaal punt, misschien dat u dat expliciet..

Wijnker
"Ja expliciet zeggen? Ik zit natuurlijk niet op de stoel van de Gedeputeerde.."

Voorzitter Sipkes; "Raadslid Sjerps..;
"Het gaat ons wethouder erom dat er duidelijk is hoever die aansluiting gerealiseerd gaat worden en dat we exact weten waar we aan toe zijn, voordat u met de uitvoering begint. Dat is iets anders dan dat de hele aansluiting gerealiseerd moet zijn. Op dit moment weten we dus niet hoe die aansluiting er precies uit gaat zien en de hoe de uitvoering gerealiseerd is. Hoe gaat die uitgevoerd worden. Daar willen we duidelijkheid over hebben".

Wijnker;

"Dat is geen enkel probleem, voorzitter, dat kan ik zo toezeggen dat plaatje is bekend. En hoe dit eruit zien bij de totale realisering. Dat kan ik bij deze zo zeggen, dat kan u al inzien en ligt al ter inzage..Dat is dus geen enkel probleem"

Raadslid Klok
"voorzitter"

Voorzitter Sipkes

"Er ligt nog een vraag van de heer Klok" ...

"Spreekt de Gedeputeerde hier op eigen titel of namens het college"

Wijnker:

"Namens het college van GS"

Raadslid Klok;

"Dat blijkt niet uit de correspondentie"

Wijnker

"Daar is 1 op 1 door mij de vraag gesteld aan meerdere gedeputeerden en dat antwoord heb ik gekregen. Ik heb ook gevraagd of de ondertekening wellicht nog meer betekenis zou hebben als het college van GS zou hebben ondertekend en daarop is er geantwoord dat dit geen verschil maakt, het is namens het college van GS."

Voorzitter Sipkes

"Mevrouw Sjerps wilt u nog reageren"

Raadslid Sjerps
"Voorzitter, Ja dat is ons ook wel duidelijk hoe het er uit gaat zien maar we moeten wel weten dat het komt voordat u tot uitvoering over gaat .Daar gaat het om. Daar gaat natuurlijk ook steeds de discussie over, want het hangt samen met de N23."

Wijnker;

"Ja daar hebben wij de garantie voor gekregen van nogmaals meerdere Gedeputeerden die gesproken hebben namens het college van GS, meer kan ik u ook niet geven. Die garantie voor ons college is dus aanwezig. Het college van GS heeft ons die garantie gegeven".

Raadslid Beusekom

"Andere informatie over de hardheid van de garantie? ."

Wijnker;

"Ja, voorzitter, ook daar heb ik in eerste termijn op gereageerd. Ik hecht meer aan de waarde van het college van GS dan van welk Statenlid dan ook die niet namens het college spreekt wij hechten ons aan feiten vandaar ook mijn uitvoerige beantwoording van de toezegging die door het college van GS, Ja, expliciete toezeggingen. Ik zit niet op de stoel van de Gedeputeerde...".

---- --