Gemeente Delfzijl

College van burgemeester en wethouders

Besluitenlijst 16 februari 2009

Nr. Onderwerp Verantwoordelijk 1 Draaiboek `Voorlichten en communiceren' EG 1. Het regionaal modeldraaiboek "Voorlichten en communiceren" versie juli 2009) vaststellen als onderdeel van de Gemeentelijke Rampenbundel;
2. Instemmen met de personele invulling zoals is verwoord in bijlage 3 van het draaiboek
3. Het nieuwe draaiboek voorzien van lokale gegevens en implementeren
4. Het oude draaiboek 17 "Voorlichten en communiceren" laten vervallen.
2 Exploitatievergunning speelautomatenhal Atlantic City EG Een exploitatievergunning verlenen voor de speelautomatenhal Atlantic City, Molenberg 17 te Delfzijl.
3 Programma 4 mei herdenking 2010, Delfzijl-centrum. EG Akkoord met de nieuwe opzet van het herdenkingsprogramma op 4 mei 2010
4 Discriminatie meldpunt MJ Bijgevoegd memo over het discriminatie meldpunt ter kennisneming aan de raad sturen
5 Uitgangspunten en richtlijnen begroting 2011 JB
- instemmen met de uitgangspunten en richtlijnen begroting 2011
- het presidium via de griffier verzoeken om de uitgangspunten en richtlijnen begroting 2011 conform de vastgestelde `overall' planning te behandelen in de raadsvergadering van maart 2010 6 Verzelfstandiging SBO de Delta en begroting 2010 TvdV 1. Instemmen met de verzelfstandiging van SBO de Delta 2. het beslisdocument `verzelfstandiging SBO de Delta te Apingedam' vaststellen als leidraad voor het beoogd doel (bijlage)
3. De gemeenschappelijke regeling `Instelling voor Speciaal Onderwijs de Delta' per 1 augustus 2010 opheffen onder gelijktijdige oprichting van Stichting SBO de Delta Appingedam 4. Instemmen met het tot stand brengen van een nieuwe (lichte) gemeenschappelijke regeling als toezichthoudend orgaan SBO de Delta Appingedam per 1 augustus 2010
5. Het beslisdocument verzelfstandiging SBO de Delta ter vaststelling naar de gemeenteraad zenden middels bijgevoegd raadsvoorstel
6. de begroting 2010 van SBO de Delta ter inzage leggen voor de gemeenteraad (bijlage)
7 Beleidsnota Cultuurhistorie Delfzijl TvdV De Beleidsnota Cultuurhistorie Delfzijl aan de gemeenteraad ter vaststelling voorleggen.

Besluitenlijst 9 februari 2009

Nr. Onderwerp Verantwoordelijk 1 Beantwoording aanvullende vragen gemeenteraad inzake aankoop JB AquariOm

- In te stemmen met de beantwoording van de aanvullende vragen;
- Beantwoording aan te bieden aan de gemeenteraad.

---- --