Gemeente Dirksland


Herindelingsontwerp Goeree-Overflakkee ligt ter inzage

Vanaf 15 maart tot en met 10 mei 2010 ligt het Herindelingsontwerp Goeree-Overflakkee ter inzage op de gemeentehuizen van Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee. In het Herindelingsontwerp kiezen Gedeputeerde Staten voor het samenvoegen van de vier gemeenten tot één nieuwe gemeente per 1 januari 2013.

Het Herindelingsontwerp Goeree-Overflakkee is ook in te zien via de website van de provincie Zuid-Holland
(www.zuid-holland.nl/herindelingen, kies voor: Goeree-Overflakkee). Daarnaast ligt het document ter inzage in het provinciehuis van Zuid-Holland te Den Haag.

Een zienswijze formuleren
Iedereen mag een zienswijze indienen. Dit kan tot acht weken na de ter inzage legging. Na 10 mei 2010 is het niet meer mogelijk een zienswijze in te dienen. Uw zienswijze dient zo concreet mogelijk te zijn. Dat betekent dat u alleen op de inhoud van het Herindelingsontwerp Goeree-Overflakkee kunt reageren. Reacties die niet direct betrekking hebben op de inhoud worden niet in behandeling genomen.

Uw schriftelijke zienswijze op het Herindelingsontwerp Goeree-Overflakkee kunt u digitaal of per post indienen van 15 maart tot en met 10 mei 2010. Bij toezending per post geldt de datum van de poststempel. U kunt uw schriftelijke reactie ondertekend opsturen naar: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Herindelingsontwerp Goeree-Overflakkee, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Het is ook mogelijk om via de website van de Provincie Zuid-Holland uw zienswijze digitaal in te dienen. Vermeld in uw schriftelijke reactie in elk geval uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Herindelingsadvies Goeree-Overflakkee
Gedeputeerde Staten verwerken alle ingekomen zienswijzen tot het concept-Herindelingsadvies Goeree-Overflakkee. Vervolgens dienen Provinciale Staten het Herindelingsadvies Goeree-Overflakkee vóór 15 oktober 2010 vast te stellen.

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt het Herindelingsadvies Goeree-Overflakkee waarin alle zienswijzen zijn opgenomen.

Meer informatie
Kijk voor het Herindelingsontwerp Goeree-Overflakkee, de achtergronddocumenten, het digitale inspraakformulier en meer informatie op www.zuid-holland.nl/herindelingen, kies voor: Goeree-Overflakkee.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Kleinhesselink van de Provincie Zuid-Holland, telefoon (070) 441 6173. U kunt ook een e-mail sturen naar
herindelinggoeree-overflakkee@pzh.nl.