Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2010Z02890/2010D09578

Datum 11 maart 2010
Betreft Reactie NJi op motie Van Toorenburg en Dezentjé-Hamming over ouderbetrokkenheid bij vve-programma's.

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontving op 2 februari 2010 een brief van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) over de betrokkenheid van ouders bij programma's voor voor- en vroegschoolse educatie.

Het NJi stuurde deze brief naar aanleiding van de motie van de leden Toorenburg en Dezentjé-Hamming over ouderbetrokkenheid, ingediend tijdens de behandeling van het wetsvoorstel OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie). De motie verzoekt de regering te bevorderen dat peuterspeelzalen en kinderdagverblijven alleen vve-programma's gebruiken waarin ouderbetrokken- heid is opgenomen. In zijn brief pleit het NJi voor sturing door het ministerie van OCW om te voorkomen dat in de praktijk vormen van niet-effectieve ouderbetrokkenheid ontstaan.

Op 19 februari 2010 informeerde voormalig staatssecretaris Dijksma de Tweede Kamer over de stand van zaken betreffende ouderbetrokkenheid bij de voor- en vroegschoolse educatie (Kamerstuk 2009-2010, 31293, nr. 69). Zij onderstreept in deze brief het belang van ouderbetrokkenheid bij de taalontwikkeling van kinderen en beschrijft de maatregelen die op dit terrein worden genomen.

Alle brede programma's voor voor- en vroegschoolse educatie bieden ondersteuning of activiteiten aan voor leidsters om ouders een actieve rol te geven bij de ontwikkeling van hun kind. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de wijze waarop peuterspeelzalen en kindercentra ouders informeren en betrekken bij de voor- en vroegschoolse educatie. Daarnaast zijn maatregelen genomen om instellingen te stimuleren en te ondersteunen bij het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun jonge kinderen. Het ITS heeft de brochure `Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de VVE' uitgebracht die via websites onder de aandacht van vve-instellingen wordt gebracht. Het scholingsaanbod van het flankerend beleid Vversterk is uitgebreid met twee modules ouderbetrokkenheid.
a
na 1 van 2 Pagi

Bovendien heeft de voormalig minister voor Wonen, Wijken en Integratie, mede Datum namens voormalig staatssecretaris Dijksma en mijzelf, op 5 februari 2010

(Kamerstuk 2009-2010, 31 143, nr. 75) aangekondigd dat wordt bezien of het Onze referentie wenselijk is een aanbodverplichting in te voeren bij gemeenten voor het PO/194940 aanbieden van taallessen aan ouders van jonge kinderen.

Ik verwacht dat door al deze maatregelen de ouderbetrokkenheid de komende jaren de aandacht krijgt die het verdient.

Hoogachtend,

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

mr. A. Rouvoet

Pagina 2 van 2